Ніна Матвієнко: "Телебачення і радіо вилізе всім нам боком"

Популярна співачка розповіла про те, як щодня готує обіди на всю сім'ю, кому співає пісню з прокляттям, про російські нагороди-іграшки та чому вважає неправильним виступати перед солдатами в зоні АТО

Ім'я:НінаМатвієнко
Народилася: 10 жовтень1947c .Неділище( Житомирщина )

НароднаартисткаУкраїни .Навчаласявшколі- інтернатідлядітейз багатодітнихсімей.З 1968 року ,післязакінченнявокальноїстудіїприНаціональномународномухоріім.Мотузки ,солісткахору .З 1991року -солісткаНаціональногоансамблю" Київськакамерата ".Найбільшвідоміпісніз репертуару :" Ойу вишневомусаду " ," Ніченькаіде" ,"Квітка- душа".Зуспіхомгастролювалав багатьохкраїнахсвіту, зокрема ,Франції ,Чехії ,Канаді ,Мексиці ,США .У 1971році вийшлазаміжзахудожникаПетраГончара .Маєтрьохдітей:синАндрій( 41рік) ,синІван( 40років) ідочкаТоня( 33 роки ) .

Взятиінтерв'юу співачкиНіниМатвієнковиявилосязавданням не злегких .У НіниМитрофанівни21 листопада -великий сольнийконцерт ,такщовсі дні доньогорозписанібуквальнопогодинах .Зустрітисянамвдалося лишеввихідний -внеділю ,інапевно ,символічно ,щозустрічпройшлавсвятому місці-семінаріїприМихайлівськомуЗолотоверхомусоборі .Чи тоатмосферамісцязадалатон ,чи топосмішкаспівачкизробиласвою справу ,але спілкуванняз НіноюМитрофанівноювийшлодужезадушевним...

-НінаМитрофанівна, сьогодні вивідомаспівачка, чийголосвпізнаютьзпершихнот.Анародилисявзвичайнійселянськійродині, булип'ятою дитиноюз одинадцяти. Чоговамкоштувавшляхдо успіху?

-У сім'їне безвиродків( сміється ) .Напевно , томувсевийшло ,щояодназ усієї нашоївеликої ріднізмоглаздобути вищуосвіту .Ранопішлавінтернат ,намагаласявсьомунавчитися-красивощосьзв'язатиабовишити .Дуже вжехотілосяпривезтивсецемамі ,порадувати її .І завждихотілосябути не такою ,як усі,акраще за всіх.Бративсепо максимуму.Прицьомуяніколи не булавідмінницею ,тому щовсежтрохилінувалася( посміхається ) .Бували йтрійки ,ічетвірки ,восновномуз точних наук-математики ,хіміїабо фізики .Япростозаучувалаформулиіправила ,апотім розповідалаїхнаконтрольних ,не надторозуміючи ,про що вонивзагалі.Приміром ,законОма ,якийязавчила ,пам'ятаюдосі !

Але ж головнене те ,щопам'ятаєшголовою.Головне ,щовідчуваєшсерцем ,душею .Авдуші моїйзавждибулапісня .Розумієте ,моямамаспіваламені здитинства ,співала ,коли працювала ,колиробилащосьпо дому... Осьі склалосятак ,щобезпісніявже ніби йне я.Ще ,як меніздається ,дужеважливо ,щобучительзавждивчивдитинуправильно:не наказував ,апідштовхував .Щобнадихавйогонауспіх .Менізавждищастилонатакихлюдейвмоїй долі .

Прицьому ,скільки себепам'ятаю ,япрацювала.Вінтернатімиприбиралитериторію ,стежилизапорядком ,а вдома -задомашнімгосподарством ,копаликартоплю .Такщодитинствау мене ,посуті ,й не було.Але це нічого .

-Цеправда, щовашбатькомав схильністьдо "зеленого змія"?

-Не зовсімтак:батько в меневипивав ,алене вдома.У ньогобуланелегкау всіхсенсахробота :віндопомагавкопатимогили .Апотім потрібно булопом'янутипокійного... Алеязнала ,щоне хочутакоговсвоїйродині .Томузавжди дужеуважнопридивляласядо хлопців .Дізнавалася ,яка в нихсім'яізловживавчи хтосьалкоголем .

-Аяквиглядаєвашасім'язараз, чим вона живе?

-Будь-якасім'я- цезавжди проблеми .Булидітималенькими-булималенькіпроблеми ,сталивеликими-завданнявжеіншого масштабу .Осьвийшлаянапенсіюістала...кухаркою ,вжерукиболять .Тому щовбудинку проживаютьп'ятьдуш ,і всіприцьому хочутьіпоснідати ,іпообідати ,аніякихдомробітницья ненаймаю .СинАндрійз роботизабігає-вінхудожник ,розписуєУспенськийсобору Лаврі.Другийсин ,Іван ,тимчасовоповернувсядодомуз монастиря-покиневідомо ,якскладетьсяу нього життя .Віндізнався ,щоприйогообителівБахчисарайськомумонастиріготувалисепаратистівдлявійнинаСході .Адже вінукраїнець-не змігнаце дивитися ,атим більше прийматиучасть .Усі священикипро цезналиі нічого неприховували .Синкаже ,щовониякзазомбовані- не розуміють ,щовідбувається .Тому заразявсявпобуті .Аще жу мене єдворикбіля будинку ,заяким тежпотрібнодоглядати .Цього рокустількилистя !Меніздається ,їх ніколищене було стільки ,якцієї осені.

.png_31

Реклама

-Домашнійпобутдлярепетиційне перешкода?

-Ой ,якщомісяцьпроведубезспіву- таке відчуття ,щовсевсерединівирвали .Свійголоспотім недізнаюся .ІдонечкаТонязастудиласязараз ,хрипить ,аяїй кажу ,мовляв ,якщо тиспівачка ,топотрібноберегтигорло .З відкритиминарядамипокінчено , все!

- ВашаТонятакожвибралатворчийшлях, будуєкар'єруспівачки. Допомагаєтеїй? Підказуєте, як себекращевестинасцені?

-Тонявосновномусама всеробить ,ялише інодіможудопомогтиїйзаписатиякийсьбек- вокал.Зараздонечкавключаєвсвій альбомнародніпісні ,якіколись співаламоямама ,ая свого часувстиглазаписатинаплатівку .ТакимчиномТонянібищераздаєїм життя.У матерібувголоспростонеймовірний-потужний ,гучний ,закличної !Щобвідтворититакий ,потрібнонародитисянаприроді !Головне ,щоТоняповертаєтьсядо нашого,донародному -я цьомудуже рада івсілякоїївцьомупідтримую .Аджеу донечкиєте, що булоі в моєїмами ,-те саме відчуттячистотиіморалі.

Навколож тільки йтвердять :"Неформат , що неформат..."Ахтознає ,що такеформаті що таке" модно " ?Інодіякпослухаєшщось сучаснепорадіочи телебаченню... Цяубогістьвилізепотімбокомвсімнам .НасторінціТонівсоцмережіодного разу мипобачилиобразливікоментаріз приводу їїприхильностідо народного ,вона дужесильнопереживала...Я рада ,щозмогластукнутикулакомпо столуісказатиїй :"Неопускайсядотакогорівня , не звертай уваги ".Адженародніпіснінабагатотоншеіглибшепередаютьнеймовірніпочуттяй історії.

-СинАндрій тадочкаТонясталилюдьмимистецтва, аосьІван, незважаючинате що вінтежхудожник, обрав служінняБогуіпостригсявченці.Щовплинулонайоговибір?

- Ви жвибралисвійшлях ?Сталижурналістом .Ось і вінвибрав .Може ,це відневпевненостівсобі ,невпевненостівзавтрашньому дні ,вбажаннітакимчиномзахиститинашусім'ю .У кожного ж єсвоїдитячіобереги .Коженвизначаєстатуссвого життя ,ступіньсвоєїкористі .Головне ,щоб вінзалишавсялюблячимсином .

-Давайтепоговоримопро творчість.Окрім музикивине разпробували себевкіно. Чомуне склаласяакторськакар'єра?

-Розумієте ,вкіноособливо нічого нетребаробити.Головне-міміка ,інтонаціяголосу іпластика.Відповідати образу ,якийвтілюєш .І багатоменіговорили ,що особау менесценічнеі що ядобревиглядаювкадрі .Але ж головне-чи відчуваєш тицесам .Аясебегармонійновкіно невідчуваю .Тому – тількипісняі тількисцена.

-Аяк щодотелебачення?

- Заразяприймаюучастьвпрограмі" Одинзавсіх"наСТБ ,деобговорюютьвчинкилюдей ,якіскладнозрозумітиіпробачити .Ятамвиступаювякості незалежногоексперта ,даюоцінку тійчи іншій ситуації ,вякупотрапляютьгероїпередачі .Ніколине можузалишитисябайдужою .І навітьколи людинастворилищось страшне ,язавждинайого боці.Яговорю ,щовін невинний.Тому щодалеконе кожномувідомо, в якійбідностій убогостіможежитилюдина і щоможе знимвідбуватися .

- Свого часувамдовелосяспівпрацюватизлегендою українськоїмузики-композиторомМирославомСкориком. Що найбільшезапам'яталосязі спільної роботи?

-Скорик- дужецікаваособистість !Пам'ятається ,треба було вивчитийоготворидляансамблю" Київськакамерата ".ЇхспівалаколисьСоломіяКрушельницька.ІславаБогу ,щоя нечула ,як вонаїхспіває ,і заспівалапо -своєму.Такосьмійваріант несподобався ,сказали ,що уКрушельницькоївийшлокраще ,ав мене занадтоакадемічно.Словом ,довелосязімітуватигучне ,такби мовити, народнийзвучання ,апісляцього місяцьгорлоболіло( сміється ) .Взагалічомусь прийнятовважати ,щонародний спів-це якасьсамодіяльність.Алеце такапалітранасправді ,яку дужескладновідтворитиправильно.Стількипівтонів ,найтоншихпереливів ,якихвкричущоїманеріне передати .Явсе життяспіваю ,алене можузнайтиценароднезвучаннядосі .

- А яківиступище, такби мовити, вимагалижертв?

- Було діло ,бояласяколись насценівиконуватиоднупісню- менірадилиїїне співати ,бовтекстідівчинапроклинаєхлопця .Вінвибравіншу ,одружується з неюі до тогожзапрошуєїїна весілля- осьдівчинаіпроклинає .Яцюпіснювідкладала- відкладала ,апотімпростозаспівала їїпо -своєму- і воназазвучалане вякійсьобразливоюманері ,аскорішевтонкійі романтичною.Та й у меневжитті був такийжехлопець-дізналасяодного разу, щовінодружився ,ще йдитинау нихє.Перебороласвоє хвилюваннятим ,щоподумкизверталасяу піснідо нього.І донині ,колиспіваюцюпісню ,до ньогозвертаюся( наспівує ) :

"Ой, щоб ти женився,
Щоб тобі дівчат не стало,
Ой, щоб над тобою
Сонечко не сіяло.
Ой, щоб над тобою
Ясен місяць не сходив
Ой, щоб ти дівчат
Та й з розуму не зводив".

2_22

Реклама

-Є щепісні, вяких видо когоськонкретногозвертаєтеся?

-Швидшеце незвернення ,аякийсьобраз ,який менесупроводжуєнавиступах .Приміром ,співаюяпісню ,вякійговориться ,щожінцідовелосяночуватив садучерез те ,що її чоловік бувп'яний.Івідразуу менепередочимамоямама- аджетакужситуаціювона одного разуописуваламенівлисті ,слововслово ,яквцій пісні .Іколияїїспіваю ,не простодо мамизвертаюся ,аспіваюразомз нею.

-Співаєтеразомз мамою?

-Знаєте ,булау меневжитті ситуація ,післяякоїмійскептицизмпохитнувсяіяпочалав багато чоговірити .Одного разу підчасвиступу до менепідійшлажінкаісказала :" Ячую ,як звамиспіваєвашамати" .Амамивжебагато роківяк не було .Нащоявідповіла :" Ну ,продовжуйтетодіпіснюспіватизамістьмене .Побачимо ,якмоямамапоручпідспівує".Жінкабуларосійськомовною ,піснюцючулавзагалі впершевжитті ,але...заспівала !Янастільки булашокована- словамине передати!

-Алегендарна"Чарівна скрипка"?

-Скрипаль- целюбов , перша інезабутня... ( посміхається ) .

- До речі, однуз вашихнайвідомішихпісень"Квітка-душа" водному зтелепроектівхорпідкерівництвомРусланидоситьвдаловиконавнасучаснийлад.Яквамподібніексперименти?

-Цежтвоєдітище- і те,як ти йогохолішьіплекаєш ,таквоно ідоходитьдо слухача .Чимпростішеі доступніше- тимкраще.Меніподобається ,колилюдироблять щосьнове,якосьрозвиваютьіпокращують ,дивлятьсянаколишнєпо -новому.Менісподобалося!

3_11

-НіноМитрофанівно, ви ніколине залишалися остороньвід життякраїни, відвсілякихполітичнихперипетій. Колисталася трагедія зНебесноїсотнею, висказали, що цевашаособиставтрата іскорбота. Чи відчуваєте ви,щонастаютьті зміни, заради якихборолисяукраїнці?

- Які зміни ?Вищо ?Немає жоднихзмін .Цясотняперерославтисячу ,втисячізагублених душ.Те ,що зараз відбувається ,- цегеноциднації !Ате, що буловзимкунаМайдані ,- це булотількипочаткомцьогогеноциду .І незможуніколияцьогопробачити .І невірю ,щонинішнявлада дозволитьцютрагедію.

-Песимістичнийпогляд...

-Авирозумієте ,щовідбувається?Чомуополченцямдаютьстріляти ,анашимні?Чомунашиххлопцівпростокидаютьвсаме пекло- безнормальноїзброї тавогневоїпідтримки?Цежпростожах...

- У часиВеликоїВітчизняноїмузикантиїздилидо солдатівнафронті своїмивиступампіднімалибойовийдух.Зараз йдевійнанаСході. Чи потрібноартистамвиступатипередбійцямивзоніАТО?

-Їздитивиступатидо хлопціввзоніАТОне варто – цевсеодно щореквіємїмвиконувати.Особистоябоюсьїмспівати .НедавновиступалавМаріуполі ,аленазаводськомутворчомувечорі .Ітамбули нашібійці .Мені булосоромнодивитися їмвочі .Та й якіпісніспівати ?Думаю ,цевсе зайве.

- До речі, самевсвітліподійнаДонбасібагатьох українськихартистів"пресують" за те, щовонивиступаютьвРосії чиотримуютьтамнагороди. Приміром, багатокритикуютьАніЛоракза те, що вонаприйняла"Золотий самовар"...

-Ой ,та що тутговорити .Я неможу відповідатизатужЛорак .Коженсамтворитьсвоє життя ідолю ,апотім відповідаєзасвоївчинкипередБогом.Цянагорода- цеіграшка , неюнаграютьсяіперестануть .Робити зцього якоїсьрезонанснерозумно .Та йвзагалі:такі " чайники- самовари "вкожному будинку є( сміється ) .

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
"Разом нас багато"
Нас не подолати
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.8/36.3
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/36.3
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.7/36.15
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.4/37.1
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
36.2/36.7
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.5/36.7
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.4/36.4
8
Універсал Банк Універсал Банк
35.4/36.9
9
OTP Bank OTP Bank
31.95/35.0
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2157К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1698К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1660К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1150К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
1021К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
871К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
658К
8
Віталій Кличко Віталій Кличко
515К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Юлія Герасимова Юлія Герасимова
449К
У кого найбільший прогрес
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
54,49
54,04
50,49
27,58
56,01
53,54
52,01
24,98
57,98
56,60
53,60
26,11
58,29
56,79
55,09
27,29
58,50
56,50
51,40
26,73
61,88
59,41
55,49
27,66
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
61,99
57,49
27,98
-
53,05
50,05
25,45
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

68164.14

Binance Coin (BNB)

578.7

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

83.96

Theta (THETA)

2.33

Haute Couture
Розклад Fashion Weeks

Париж. Франція

3 – 7 липня

Париж. Франція

Маямі. США

14 – 21 липня

Маямі. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 вересня

Нью-Йорк. США

Лондон. Англія

16 – 20 вересня

Лондон. Англія

Мілан. Італія

20 – 26 вересня

Мілан. Італія
Подробиці з модних показів
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Вінницю
Водонапірна вежа

Водонапірна вежа

Фонтан «Roshen»

Фонтан «Roshen»

Вареники з вишнею

Вареники з вишнею

Double-decker

Double-decker

Готель «Савой»

Готель «Савой»

Вiдвiдати мiсто після перемоги

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти