Мер Донецька: "Знадобиться дуже багато часу, щоб місто повернувся до довоєнного життя"

5 вересня 2014, 07:00

Віра Холмогорова

 Інтерв'ю з Олександром Лук'янченко

Меру Донецька доводиться управляти містом в режимі

Меру Донецька доводиться управляти містом в режимі

МерДонецька ОлександрЛук'янченкопокинув містовсерединілипня -післяпогроз збокутерористів з"ДНР".Тодіградоначальникзаявив,що повернетьсявшахтарськустолицювжеразом зармієювизволителів,апокивсі оперативніпитання йомудоведетьсявирішуватиз Києва.

ТутОлександрОлексійовичінтерв'южурналістам недає,алекореспонденту"Сегодня"вдалося з нимпоговорити-про те,як він керуєДонецькомпо "Скайпу",якдопомагає рідномумістуРінатАхметові про те,наскількичастомерспілкуєтьсяз Порошенком.

- Олександре Олексійовичу, яка ситуаціявДонецьку зараз? Наскільки вонакатастрофічна?

- СитуаціявДонецьку дужеважкаі напружена.Аленайголовніше,щопродовжуютьгинутимирнілюди,жителіміста.Відбуваєтьсякатастрофічне руйнуванняжитловогофонду,інженерноїінфраструктури,промисловихпідприємств іоб'єктівкультсоцпобуту.Насьогоднішнійденьбільше 900об'єктів у містіДонецькупошкодженота зруйновано,втому числі35шкіл,17дитячихсадків,дуже багатопідприємств,особливо-вугільноїпромисловості.Безповоротновтраченошахтоуправління"Жовтневе",шахта"Моспінська",цілийрядпідприємств енергетичногокомплексу -електропідстанції.

Дужеважкаситуаціяз питноюводою.Донецькафільтрувальнастанція,якаперебувалавзоніактивнихбойовихдійврайоніЯсинуватої,отримала дужевеликі пошкодженняі сьогодні непрацює.Верхньокальміуськафільтрувальнастанціясьогодні не працюєчерез відсутністьелектроенергії.Осьтількидві години томумивирішили питаннязі створеннямкоридорудляремонтнихбригад,які підутьвідновлювативисоковольтнулінію,длятогощобподати напругунацюфільтрувальнустанцію.Мизмушенібулиперейтинаграфіковіподачіводи,і сьогодніподаємодонеччанамне більше2тисячкубометрівводи на добу(принормі300-315тисячкуб.м.).

-Як ідутьсправиз роботоюмедичнихустанов? Чи вдаєтьсялюдямсвоєчасноотримуватидопомогу?

- Так,медустановинадають первиннудопомогу.ЗавдякиГуманітарномуштабуприФондіРінатаАхметовапально-мастильнимиматеріаламизабезпечені"швидкі допомоги", тойтранспорт,яківиїжджаєнавиклики.Такожмиотримализа останній часвід Фондужиттєво необхіднімедикаментидляонкохворихдітейна 350тисяч гривень – цедужесерйозна підмога.Не тількидляДонецька -це допомогавсьому Донбасу.

Такожнаше завдання -виплатитизарплати.Мизаборгувалимедикамдужесерйозну суму- близько30 млнгрн.Алевжепотихенькуцяпроблемавирішується,грошівиплачуватимутьсяпочали.Медикинадають посильнудопомогупоранениміпостраждалим.

-Азпродуктамихарчуваннявмістіяка ситуація?

-Продуктипершої необхідностівмісті є.Мизабезпечуємохлібобулочнимивиробами,кисло-молочною продукцією,решта продукції,на жаль,-вобмеженомувигляді.Багатоторгових мережзакрилися,алемінімальне забезпеченняпродовольствомє.

- У ційситуації, напевно, особливоважливо, щонадходитьгуманітарнадопомога?Наскільки, на вашу думку, значнийобсяг цієїдопомогивДонецьку?

- Так,безумовно.Ящеразвідіменідонеччан,відтих,хтосьогодні потребуєхотівбиподякуватиФондуРінатаАхметоваі особистойогозасновнику,РінатуЛеонідовичу,за те,щовінробитьдляДонбасу,длярідногоміста впродовжусього цьогоконфлікту.Фондробитьдужебагато, щоб допомогти,щобмінімізуватинаслідкибойовихдій.

З Донецьката інших міст областібулоевакуйованобільше 25тисяч жителів,з них близько15 тисяч дітей,з дитячих будинків,з багатодітнихсімей,- іФонддужеактивнодопомагаві допомагаєвцьомупитанні.Насьогоднішнійденьвони знаходятьсяв безпеці.

Для Донецькавжебуловиділено65 тисячпродуктовихнаборів,вяківходятьнайнеобхіднішіпродукти.Насьогоднішнійденьвжезавезенопонад 20 тисячтакихнаборів,і14500розданінайбільшнужденнимжителямміста.Це,перш за все,інваліди,пенсіонери,якіперебуваютьпідопікоюсоцслужб,пацієнтиспеціальнихмедичнихустанов -психоневрологічногодиспансеру,інтернатудляпрестарілих, будинкиветеранів.Такожнадано допомогутим,хто найбільше постраждаввідартобстрілівміста,хтопозбувся даху- це жителіПетровськогорайону, Моспіно,Куйбишевськогота Київськогорайону.Ящеразхотів биподякуватиФондуРінатаАхметоваза те,щоробитьсядляжителів нашогоулюбленогомістаДонецька.

- Яка заразситуація звиплатоюпенсійвДонецьку?

-Пенсіїдлянасценасьогоднішнійденьдужескладне питання.У містінестабільнопрацюютьбанківськіустанови,завиняткомодногобанку -"Ощадбанку".За минулиймісяцьнакарткинашимпенсіонерамгрошібули перерахованісвоєчасно,також івлипні.Але216 млнгривень небули перерахованітим,хтоотримувавпенсіїчерезпоштовівідділення,бонатериторіїміста вонине працюють.

Алеясподіваюся,що за допомогоюнароднихдепутатівми це питаннявирішимо,із наступного понеділкапенсіїпочнутьвиплачувати.

-Алеяк бути тимпенсіонерам, яківиїхали,переселенцям? Як їмотримуватигроші, якщовони неперераховуютьсянакартку?

-Япостараюсясьогодніпоставити це питанняміністерствусоціальноїполітики,щоб якомогашвидшелюди,яківиїхализ Донецька,з областімоглибез будь-якоїтяганинизмогли швидкопереоформитиі отриматигроші.

-Азсоціальнимидопомогамищо? Багатодітніматері, інваліди- їмвдаєтьсяотримуватигроші?

-Засоціальнимвиплатамта посібникамиу нас єзаборгованістьвобсязі близько60 млнгривень.Алеясподіваюся,щовжесьогоднібудезробленапроплатаКиївському району,ЛенінськомутаБудьонівському районамвкількості 15млн.Іядумаю,щодо 10-говересня мизможемобільшу частинупосібниківвиплатити.

- Вивжесказалиспочатку,щоє заборгованістьпередмедиками.Яка ситуація зіншимипрацівникамибюджетноїсфери?

Лікарямзарплатапотихенькувиплачується.І на даниймоментмиз керуваннямказначействапоДонецькійобласті,якетимчасовопереведеновМаріуполь,цим питаннямзаймаємося,щобвсі лікарі,та й іншіпрацівники бюджетноїсфери,отримали гроші.

Вкінці минулого і початкуцьогомісяцябули виплаченізарплатипрацівникамкомунальнихпідприємств,медпрацівникамі на даниймоментєтверда обіцянка,окреме розпорядженняпрем'єр-міністраАрсеніяЯценюкаповністюліквідуватизаборгованістьпобюджетним організаціям.

- 1 вереснярозпочався навчальнийрік, алежоднашколавДонецьку незапрацювала.Якбутидітям іїхбатькам?

Так,жоднашколавзв'язкуз активнимидіямиАТО,у зв'язку зсистематичнимиобстріламимістаз мінометіві важкихгарматне запрацювала.Початок навчальногорокуперенесенона 1жовтня.Руйнуванняотримали кількадесятківшкіл,зараз робитьсяоцінкаруйнуваньіготуєтьсядокументація,як швидковиконати їхремонт.

Районнаі міськаосвітазараз займаєтьсяпитаннямиорганізаціїчастководистанційного навчання.Ядумаю,що це не зовсімправильно.Намголовне,щоб якомогашвидшенатериторії Донецька,Донбасузапанувавмир,і мипочалинормальнемирне життя- і дітипішлившколи.

- Чи є вжепопередні оцінкизбитку, якийзавдаламістувійна?

-Збиток,ядумаю,величезний.Це неСлов'янські неКраматорськ.Цедесяткимільярдів.Якщо взятипромисловийкомплекс,житловийфонд,об'єктисоцзабезпечення,енергетики,залізниці -це будеколосальнасумазбитків.Ізнадобиться дужебагато часу,щоб економікамістаповернуласянадовоєннийрівень.

- Скількидонеччанвжевиїхало?

За оцінкамизаявокнащодобове споживанняхліба,вмістізалишається близько700 тисячжителів.Рештавиїхалиабовдовколишніміста,де неведутьсявійськовідії,а йвіншінаселеніпунктинашоїУкраїни.

Алеє й ті,хтоповертаються.За останній часповернулосяне менше 30 тисячдонеччан.З одногобоку,це пов'язаноз фінансовимиресурсами,з іншого- наближаютьсяхолоди,і,скажімо,наузбережжіАзовськогоморя,налісовихзаміськихбазахвідпочинку вжепрохолодно,такщолюдямдоводитьсяповертатися.

-У зв'язкуз наближеннямхолодами- що будевДонецьку зопалювальнимсезоном? Чи вдастьсяйоговстрокпочати?

- Минамагаємосязберегтикомунальнегосподарство,об'єктитеплоенергетики.На жаль,вонитакож отрималичастковіруйнування.Алеякщовсежприпинятьсявійськовідії,і настанемир,мище до початкуопалювальногосезону абохочабдо 1 листопадазможемозабезпечитибезперебійнуподачутеплагородянам.

- Вибільше місяцятому виїхализ Донецькаізаявили, щоповернетесятуди лишезармієювизволителів. Яквамвдаєтьсякерувати містомнавідстані?

-Ящотижняпроводжупо "Скайпу"апаратнінаради,розглядаювсі питання,якістосуються життяміста.Плюсябезпосередньо тут,вКиєвівирішуювсі необхідні,найбільш важливі питаннязМінрегіонів,зказначейством,зПенсійнимфондом.

-Керівництво країничастобачите?Порошенко, Яценюка?

- Так,досить багато питаньвирішуєтьсяз адміністрацієюпрезидента,з Кабінетомміністрів.Минапостійному зв'язкуз першимвіце-прем'єромз регіональної політикиВолодимиромГройсманом,змінфіном.З представникамиКазначействамало не покілька разів наденьдоводитьсязустрічатися!

-АзгубернаторомСергіємТарутоюу васякі стосунки?

- Ми зним"надроті" відп'яти додесятиразів надобу!

-Іостаннє питання, якехвилює заразкожногодонеччанина: коли ж прийдемир?

-Цезалежитьне від мене,це залежитьвіддуже багатьохчинників.Аленасьогоднішнійдень,звичайно ж,всі жителіДонбасу -та й усієїУкраїнихочуть миру,щобкровопролиттяприпинилосяякомогашвидше, і мир запанувавівнашому краї,і у всійкраїні.

В тренді
Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною відновив роботу: що відбувається на КПП

Всі подробиці в спецтемі Як живуть люди в Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти