Реанімація: як у Слов'янську, Лисичанську і Сєвєродонецьку відроджується мирне життя

18 серпня 2014 15:07

События на ТК Украина

Спецрепортаж про руйнування і початок відновлення, надії і розпач у звільнених від бойовиків містах Донбасу

Реанімація-таку назвуноситьперший спеціальнийрепортажіз серії,яку цього сезону"События недели"представиливашій увазі.Але цене фільмпро медиків,хочаїх середгероївматеріалучимало.

Фільмпро Донбас,якиймивжевтратилиіякий варто спробувати повернути.Повернутине територію- зцим українськаарміясправляється.Повернутилюдей,алюдям- їхні будинки, сьогодення інадіюнамайбутнє.

Авторспецрепортажу,нашколегаСергійІванов-самуродженецьДонбасу, протягомбагатьохднівоб'їжджавнедавнозвільнені містаі селища.Інамагавсязрозуміти- чи можнавдихнути життявзнекровленийрегіон.

Сім'яОлександраЮдінапрожила,впобудованомуз любов'юбудинку,чотири роки.Іводинз дніввїхзатишнесімейнегніздечкоприйшлабіда.Від потраплянняснарядапочалася пожежа.

Першепопадання буловгараж,зякоговогоньпоширивсянавесьбудинок.Чоловік розповів,щостояв,як дитина,і немігнічогозробити.

"Приїхалипожежники,сказали: "Ви неодні,водимало...моліться".Мимолилися.Будинокдогорав,амидивилися",-розповідаєгосподар будинку,відякого залишилисятільки стіни.

Нанаступнийденьсім'я виїхала.Коли повернулисяподивитися,щозалишилосявід будинку, виявилося,щоводнуз несучихстінпотрапив щеодинснаряд.

Держава пропонуєгуртожиток,алез дорослимсиномвгуртожитку,каже,важко.Щечекаютьдонькуз навчання.

"Кожна людина, якабудувалабудинок,зрозуміємене.Дім,це якдитина,вякийтивкладаєшдушу,вибудовуєш,щоне так,міняєш,всезробиш.Аколинатвоїхочах цевсевідбувається- не знаю,які нервитреба мати",-каже Олександр.

Не пощастилоЛисичанськоїполіклініки№2.Від будівлі, котру побудувалив 1926році,залишивсязрешеченийкаркасбезвіконідверей- їхвибиловибуховоюхвилею,атакожсильно пошкоджений дах.

Завідувачка поліклінікиОльгаСліпецьрозповідає,щовідновлюватируйнування будуть,от тількиколи- не знає.Чекаютьфінансування.

Під часартилерійськогообстрілумісцевіжителіховалисявпідвалі,де розташованакотельняполіклініки.

"Тамдо 65 осібзнаходилося.Кашусобіварили.Чернишнаш (місцевийпес,-авт.)з нимилежав",-кажезавідувачка.Людиховалисятамчотири дні.

"Київ невстигаєпідраховуватикількістьруйнуваньвмісцях проведенняАТО,та й грошейна відновленняз кожнимднемвсебільше.У нинішній економічнійситуаціїрозраховуватина виділеннявеликої сумиз бюджету не можна і виникає питання- чи реальноурядоцінюємасштабруйнуваньікомудоведетьсявідновлюватиДонбас?" -Задаєтьсяпитаннямжурналістспецпроекту
.

Реклама

9086_lb

Фото: AFP

Бригадишвидкої допомогиЛисичанськата Сєвєродонецькапід часбойовихдійперетворилисяв єдинийорганізм.Самевонивзяли насвоїплечіфункціїнадання допомогинаселенню.

Після звільненняСєвєродонецька,апотім іЛисичанська,працюватилегше нестало.З'явилисядодаткові перепониу виглядіблокпостів,де проводятьпостійнуперевіркунавітькаретшвидкої допомоги.Але цедрібниці порівняноз прихованиминебезпеками.

"Дужескладно працювати,тому що колитипід'їжджаєш,алюдина лежитьвтравіі тиреальнорозумієшщовінможебутизамінованоабо навколонього можебутивсезаміновано- навітьпідійтитудистрашно.Багатолюдей,якіотрималитравми,алепостраждали нетількиті,хтопотрапивпідобстріл,у багатьохтравмиморальні",-розповідаєфельдшершвидкоїдопомоги ОленаАгафонова.

Прості жлюди неможутьзрозуміти,хто іза щовоює?Очевидцірозповідають,щовоколицяхнеодноразовобачилирозірванівибухамиостанкилюдськихтіл.

У Лисичанськупід часбоїв22 липнянайбільшу кількістьруйнуваньдовелосянаПролетарськийрайон, що знаходитьсянаоколиці міста.Багатобудинківпошкоджено або зруйновано
.

7008_lb

Реклама

Фото: АFP

В тренді
Вчитель історії-танцюрист під Полтавою підкорив Мережу (відео)
У цій школі вчителі влаштовують для своїх випускників такі танці ще з 2017 року / Фото: колаж "Сьогодні"

Колишнямісцева влада стверджує,щопошкодженнясталисявідвибухупобутовогогазу.Місцевіжителітакимвисновкомобурені.

МихайлоВласов,секретарЛисичанської міської радистверджує,що всі заявизведутьдо єдиного реєструівідправлятьнарозглядуКиїв.За йогословами,всього булоблизько600звернень.

МасштабніруйнуванняжитловогофондуЛисичанськаотримав нетількиприватнийсектор.Багатоповерховийбудинок№17,вкварталіЖовтневоїреволюції -візитнакарткапіслявоєнногоміста.Стан -аварійний.Понад сорокквартир-зруйновані.Води-немає,газу -теж,алевньомупродовжуютьжитилюди.

"Туту нас18квартиржитловиху першомупід'їздіводацежбезпечно-водуможнапровестилюдям.Намздаєтьсярокомкожендень",-каже місцеважителькаНадія.

"Тобіможевіриться,амені невіритьсящо хтось, щосьдастьабодопоможе,Надійка.Явсе життяпрацюваланасвоюоднокімнатну,щобвстаростізабезпечуватисамасебе,ізаодну митьу мене цевсезабрали",-врозпачівідзначаєїїсусідка.

Векстремальнихумовахпід часартилерійськихобстріліввСєвєродонецькудоводилосяпрацюватимедикаммісцевоїпідстанціїшвидкої допомоги.Принеобхідностіспускалисявтісніпідвали,які й недумали,щоколись будутьвикористовуватиякбомбосховище.Працювалиспочаткубезелектрики.Пізнішедоставиливодувдостатній кількості іпровелисвітло.

Зруйнованімостиускладнюютьдоставкухворих.Збільшуєтьсяяккілометраж,такі частранспортування.

Місцевіжителіу відчаївжепрактичновтратиливірув те,щохтось, крімнихбудевідновлюватизруйновануінфраструктуруі вдома.Асаме відновленнязатягнетьсяна роки.

Лисичанськбувзвільненийменше місяцятому.Цим можнапочастипояснитизатянутостьпроцесу відновлення.ЗарадичистотиекспериментужурналістивирішиливідправитьсявСлов'янськ,надякимукраїнський прапоррозвиваєтьсявжепівтора місяці.Увечерівмісті інатякуне знайти,що щенедавнотут булавійна.

АосьнаСхідвід Слов'янськаврайоніСеменівкипередзнімальноюгрупоюпосталаінша,страшнакартина.Тут коженсантиметрпрошитийосколками
.

7467_lb

Фото: AFP

У самому жСлов'янськуоживаєміськийтранспорт.Але єдеякі труднощі-мародерство.Міськіслужбиремонтуютьтролейбуснілінії,аневідомілюдивнічний часці жлініїприбирають,іміськимслужбамдоводитьсяпрацюватизаново.

Роботажиттєвонеобхідних об'єктівпідтримуваласяі під часбойовихдій.Найбільшестраждавенергетичнийсекторі всі, хтовідньогозалежить.Наприклад,воднийканалСіверськийДонець,що забезпечуєводоюбільше трьох мільйонів чоловік.

Окремійогоділянки, що знаходилисяврайонахбойовихдій,не відновленідосі.ПошкодженіврезультатіобстрілівділянкувСлов'янськунавіть заразпрацює ненаповнупотужність.Аколи тутйшлибої,подачаводи повністюзупиняласядвічічерез розривелектропостачання.Відновлюватинамагалися якомогашвидше.

Після звільненняСлав'янськ 5липня всіпочалиналагоджуватипобут.Кинулисяписатизаявидо міськрадипро руйнування із днянаденьчекаливід державипідмоги.Але до цихпірвідновленняжитловогосекторазалишаєтьсясправоювиключномісцевихжителів.

Журналістділитьсявраженням,щовиразне відчуттятого,що "час зупинився"накриває,колипотрапляєшнатериторію обласноїпсихіатричноїлікарнінаоколиціСлов'янська.У містечкубільшедесятикорпусів,постраждав -кожен!Військовіпоказуютьрозмінувалимаршрут,авбудівлірадять незаходити.

"Ужепісляпершихрозривівхворих,тихкогоне небезпечний,сталивипускати.Більшбуйнихперевезливінші лікувальнізаклади",-розповідаєохоронець.

Вінкаже,що тут бувхорошийперсонал.Алевонипішли іпісляцьоготериторію лікарнізайнялибойовики.

Охоронецьтакожзазначив,щопіслятогояк містопокинулитерористивнапівзруйнованихкорпусахбудівельсаперизнаходилиміни,розтяжкиібагатоіншого.Аколивлікарні зінспекцієюприїжджавпрем'єр-міністрАрсенійЯценюк,главауряду зазначив,щоці будівлівідновленню непідлягають.

"Відновленнюне підлягає!"Можекомусь хотілосябпоставити такийдіагнозвсьому Донбасу.Алецяземляпідлягаєвідновленню.Як важкопоранена людина- вонапотребуєРЕАНІМАЦІЇ!Ввільному перекладіз грецької -необхіднозновувдихнутивДонбасдушу,повернутивйогомістаіселажиття.І вонаповернеться.Якщоуцілілимв бійнідативірувнормальне майбутнєв нормальнійкраїні.Українашвидкоі впевненовідновлюєсвоюцілісність,відвойовуючиу терористівтериторію.Лише б невідкладалана потім,на"післяперемоги"-турботупро своїх громадян.Їхтеж потрібновідвоювати",- міркуєжурналіст.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти