Петровські реформи: Вісім головних змін, які повинні відбутися в Україні найближчим часом

30 вересня 2014, 07:16

Олександра Захарова , Філенко Дмитро

Головного по хабарах виберуть по ТВ, а чоловіків навчать стріляти

Фото: AFP

Фото: AFP

ВчоравАдміністраціїпрезидентазаявили,щодлявступувЄСвУкраїніпотрібнопровести35реформ:длязабезпеченняверховенстваправа,енергоефективності,соцзахистута вдосконаленнявиборчогозаконодавства.Дляїхобговореннянавітьстворятьспеціальнийпорталreforms.ua.Нагадаємо,8реформзпрезентованихпрезидентом62-хдо2020-го рокуПетроПорошенковважаєпріоритетними."Сьогодні" вирішилазупинитисянаних.ПрицьомупрезидентЦентруантикризовихдослідженьЯрославЖалилопідкреслює: не можнатягнутизреформами5років: "Досередини2015-говонивжеповинні відбутися.Далі маєпочинатисяефект".Мирозібралися, які зміничекаютькраїну найближчим часом.

1Антикорупційнареформа: бюро, комісіяірада

Пріоритетноюза часомвАПназиваютьАнтикорупційнуреформу,вонаповиннавтілитисявжевосени(їївиконаннявпливаєна виділеннятраншувідМВФ.-Авт.).Але заразготовалише стратегіяреформи,зізнається заступник головиАПДмитроШимків."Врамкахреформи мистворимоНаціональнеантикорупційнебюро,яке займатиметьсярозслідуваннямифактівкорупції,Нацкомісіюз запобіганнякорупціїз функціямиконтролюіГромадська рада зкорупції,який вироблятимеантикорупційнуполітику.Востанніхдвохструктурахбудутьпредставникигромадськості,авБюро-професіонали.Главубюровідберуть9 осіб -3від Кабміну,3- відВР,3- відправоохоронців.Цебудутьпублічнілюдипоза політикою,алевибиративонибудутьз професіоналівівпрямомуефірі.Не зможутьпотрапитивБюролюди,якіостанні5років займалисяпитаннямикорупції (наприклад,вантикорупційномукомітетівВР)".Потрібновідділити чиновниківвід політики,ане створюватиБюро,впевненийдиректорУкраїнськогоаналітичногоцентру ОлександрОхріменко:"Наприклад,міністр -політичне обличчя,айогозаступник -держчиновник,якогоміністрзняти неможе.Такбудескладніше"привести" своїхлюдей.Антикорупційнийорган- першийпризвідниккорупції,тамможутьпочатибрати хабарі".

2Судовареформа: з люстрацієюбудескладно

Судовареформа- друганачерзі,враховуючипретензіїЄвросоюзу допрозоростінашого правосуддя."Миплануємостворитисудиза єврозразком,домогтисянезалежностісуддівта прозоростісудів.Важливопрописативідповідальністьсуддівза порушення принципівверховенстваправа,- сказав заступник главиАПДмитроШимків.-Будутьстворені іорганиконтролюзадіяльністюсудів".На думкуекспертів,владанапевнодійде і допитаннялюстраціїсуддів,алепотрібно робитивсепо порядку."Требапочинати зі змінизаконупросудоустрійі статуссуддів,цейзаконопроектзараз якразобговорюється(обговоренняпроводитьМін'юст,вРаді проектупокинемає.-Авт.).Другимкрокомябпоставив нелюстрацію,азмінидо Конституціївчастині звільненнясуддів,інакшебудь-якалюстраціябуденеконституційна(немаєтакогоприводу длязвільнення вОсновномузаконі.-Авт.),-сказав"Сегодня"головаправлінняЦентру правовихреформІгорКоліушко.-Третійкрок -люстрація,четвертий -відбірнових суддівза новими правилами.Суспільство повинно матиі можливістьмоніторитисудовіпроцеси.Аледляцього не потрібнігромадські ради: достатньовідкритогореєструрішень.АрозслідуваннямфактівкорупціїзайметьсяБюро".

3Поліція: хто не перебудується, піде сам

Врамкахцієї реформиправоохоронніорганичекають скорочення,атакож створеннявузькоспеціалізованихпідрозділів."Наприклад,МВС -це громадянськийорган,аосьполіціяможебутиорганомвиконавчоївлади,якізаймаютьсяпідготовкоютавиконанням судовихрішень,питаннями підвищеннязарплативорганахітакдалі.Вузькоспеціалізованіпідрозділи будутьстворені івСБУ,івНацгвардії,будезмінена ісамаструктуравідомств, управління нимибудуть оптимізовані",-говоритьШимків.

РеформуванняМВС можезайняти5-8років,пояснюєекспертЦентрудослідженьправоохоронноїдіяльностіОлегМартиненко:"Легкоповіситинавсіхполіцейськихновізначки,не складноввестидо складукадровихкомісійпредставниківгромадськості.Останнєвимагає часу.Головне -перебудуватисистемуроботи,аджеМВСвзв'язцізсудамиіпрокуратурою.Якщопрокуратурабудеготовадо того,що МВСбудедаватиреальніпоказники,крімстатистики,потрібнореформуватиіпрокуратуру.Аочищеннявідбудеться самособою: хто незможементальноперебудуватися,простосампіде.Такбуло,наприклад,вПольщі".

4РеформаЗСУ: кожен зсеминавченийстріляти

Нашуарміюсподіваютьсяперебудуватипо швейцарськимзразком,заявлявнедавноміністрВалерійГелетей.У Швейцарії,на відмінувід Ізраїлю,жінки неслужатьвармії,зате всічоловіки від18 до35років проходятьармійськупідготовку (260днів),що поєднуєтьсяз професійнимцивільнимнавчанням.Врезультаті майжекоженгромадянинкраїни можевстатинаїїоборону.Яквжеписала"Сегодня",перепишутьівійськовудоктрину,прописавшивнійризикиізагрозидляУкраїни.ВАПпідтверджують:подібна стратегія-врозробці.ВійськовийекспертАнтонМіхненкозгоден,щоУкраїнаповиннапобудуватисвоюарміюза швейцарськимабофінськимзразком:"Кожнасьома чивосьмалюдинавкраїніповиннавмітитриматизброювруках.Самаарміяповиннабути мобільною,добреоснащеноюізабезпеченою.Збільшуються івитрати бюджетунаоборону-повиннібути від3,5% до5% (відповідно достратегіїреформпрезидента,витратинаоборонизбільшатьдо 5%.-Авт.)".Аот вступдо НАТО -питання спірне,вважаєексперт:"Цебуло бнепогано,алеблоковийстатусспричиняєпротидіюзРФ.Намкращепокладатисянасвоївласнісилиі робитиарміюнайбільшготовою внайкоротшітермінибутимобілізованоюпроти зовнішньоїагресії".

5Маломубізнесу потрібніконсорціуми

У стратегії2020зазначено,щоУкраїнарозраховуєза5роківпіднятисязі112місця в рейтингулегкостіведеннябізнесудо 20-гоізалучитивкраїну$40 млрдпрямихіноземнихінвестицій.Самареформа-настадіїнапрацювань."Головназадачадержави- відновленняекономічного зростання,- вважаєекономістЯрославЖалило.-Потрібно активізуватироботунавнутрішніх ізовнішніхринках.Другиймомент- формуваннядержбанківзнаданнямкредитівдлябізнесута введенняподатковихстимулівдляінвестування.Також потрібносформуватиінструмент,якийдозволитьцільовимчиномнаправлятибюджетнікоштинапідтримкубізнесу: наприклад,створити українськийбанкреконструкції тарозвитку".За словамиЖалило,бізнеспотребує підтримкиекспортноїактивності:"Крупномуекспортупотрібнакредитнапідтримка,амаломуще потрібновчитисявиходитиназовнішніринки,тому потрібніконсорціуми".

6Управління:потрібноперебудуватиструктуру

Системууправління,як пояснюютьівАП,івекономічнихта юридичнихколах,важливопомінятихочаб тому,що черезрозгалуженостіланцюжківвідповідальностіу владіскладнорозібратися, якаструктуразащо відповідає.Системууправліннякраїноюобіцяютьзробитибільшзрозумілою.Потрібна ідецентралізація,щобпитання місцевогорівнявирішувалисяне вКиєві."Дужеважливарегіональнауправлінськареформа,тобто розширенняповноваженьта економічнихможливостей розвиткурегіонів, розширенняїх економічноїсамостійностіта фінансовоїбази.Потрібно переглянутиміжбюджетнівідносиниміжКиєвом ірегіонами.Щостосуєтьсясоцвиплатврегіонах,необхідночіткий розподілповноважень,щоб усерединідержавибула зрозумілазонавідповідальності органіввлади",-пояснивнамЯрославЖалило.

7Податки: експертирадятьпочекатизреформою

Податковуреформуможнарозглядативконтекстіреформипідприємництвата залучення інвестицій."Зелене світло"длябізнесу- прозорасистемаоподаткування тавідсутністьхабарів.ДопоможеіАнтикорупційнебюро,запевняютьвАП.Проводитиреформибудуть,беручи приклад зГрузії:серед  їх розробників- у томучисліфахівцізвідти.Реформапередбачаєподатковуамністію,кадровічисткифіскальноїслужби, зниженнячастини податківі скороченняїхчисла.На думкупрезидентаУкраналітцентраОлександраОхріменка,кращепочекати зподатковимиреформами."Кращезаборонитина10роківзмінивподатковезаконодавство.Зміни- простір длякорупціїу перевіряючихорганів -покибізнесрозбирається,вінробитьпомилки.У Швеції,Німеччини,Швейцаріїподатковезаконодавствозмінюється раз на50років".

8здоров'я:потрібнастраховказамістьліжко-місць

Реформусистемиохорони здоров'япланувалидавно: МОЗнавітьпроводивекспериментиврегіонах,поступоволокальновпроваджуючиінститутисімейного лікаря тапервинної медицини(заходиз профілактики та діагностикинаселення).Алекомплекснопроблемою незаймалися.У сферіохорони здоров'япотрібнопродовжитивекторна посиленняпервинної медицини,кажекерівникпрограми "Громадське здоров'я" одногоз міжнародних фондівОленаКучерук:"Важливопереглянути підходидо фінансуванняохорони здоров'я.Зараз грошівиділяютьсявідповідно до кількостіліжко-місць,аповиннібутиприв'язанідо пацієнта іпослугам.Цепередбачаєпоступовий розвитокстраховоїмедицини.Кожен знастриразиплатитьзаохорону здоров'я:податки,госпіталізаціяі особистоврукилікаря.Медстраховка- дешевше".

В тренді
Коронавірус в Україні: статистика за 3 червня та останні дані про карантин

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти