Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Законопроект про позбавлення громадянства: що він означає і чи варто українцям переживати

19 березня 2017, 07:27

Дар`я Нинько, Сергій Рюмочкін

Представники української діаспори вважають, що ініціатива тісно переплітається зі сферою людських прав


Законопроект про громадянство викликав суперечки.

Законопроект про громадянство викликав суперечки.

13 березня ВерховнаРадаУкраїнизареєструвала законопроект про внесеннязміндо законупрогромадянство.Проект,поданийпрезидентомУкраїниПетромПорошенком ізазначенийнимжеякневідкладний,закороткийчаспройшоврозглядвпрофільномукомітетіібуввключенийдо порядку денногопарламенту.Цейзаконодавчийактпередбачає внесеннязміндо чинного ЗаконуУкраїни"Про громадянство".Зокрема,якщовінбудеприйнятийівступитьвсилу,українці,якіотримуютьгромадянствоіншоїкраїни,будутьавтоматично позбавлятисяукраїнського.

ПокиголосуванняВерховноїРадиза проектомще невідбулося,алекритикизаконодавчийактзібраввжечимало.Йогопротивникинаголошують,щотакінорми-цеударпоукраїнській діаспоріу всіхкраїнахсвіту,аце,за різними оцінками,відп'ятидосемимільйонівосіб.Крімтого,взоніризикуможутьвиявитисяіжителіприкордоннихсілвУкраїні,що маютьпаспортасусідніхкраїн.

Суть змін

У пояснювальній записці до проекту закону № 6175 "Про внесення змін до закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права на зміну громадянства" зазначається, що чинний Закон України "Про громадянство" передбачає, що однією з підстав для втрати громадянства України є добровільне набуття повнолітньою людиною громадянства іншої країни. При цьому, дієвий механізм, який дозволив би запобігти випадкам подвійного громадянства, на законодавчому рівні відсутній. Так, Закон "Про громадянство України" передбачає, що громадянин України, який має громадянство іншої країни, у правових відносинах з Україною вважається громадянином тільки України.

Прицьому,наголошуєтьсявзаписці,тойфакт,щогромадяниУкраїни,зокрематі,якізнаходятьсянапублічній службі,маютьгромадянствоіншоїкраїни,створюєпевніризикидлянаціональноїбезпекиУкраїни.Узв'язкузцим,авторипроектузаконупропонуютьвдосконалитимеханізм,якийдозволитьуникнутиподвійногогромадянстваукраїнців.

Зокрема,запропоновані змінипередбачають,що,якщогромадянинУкраїнидобровільно набувгромадянства іншоїкраїни,товінавтоматичнонадавзгодунаприпиненнягромадянстваУкраїни.Протягомшестимісяцівпіслятого,якцізмінивступлятьвсилу,українціповиннівідмовитисявідподвійногогромадянства,інакше-втратитьукраїнське.

Крімтого,проектзаконустосуєтьсяііноземців,які отрималиукраїнськегромадянство-унихємісяць,щобвідмовитисявідпаспортаіншоїкраїниі10днів,щобписьмово повідомитипро цеуповноваженийорганУкраїни.

Додатковіпідставидлявтратиукраїнськогогромадянства,якіпередбачаєпроектзакону-голосуваннянавиборахуіншій країніабовиконанняобов'язківгромадянинаіншоїкраїни,щоможебутипідтвердженоданимиреєстрів,органівмісцевогосамоврядуванняіншоїкраїниіт.д.Іншою підставою можестативикористанняпаспортаіншоїкраїниприпроходженняприкордонногоконтролюприв'їздіабовиїздізУкраїниабонатериторіїУкраїни,якщоцебулозафіксованопосадовою особою.

Крімтого,якщопротягомдвохроківпісляотриманнягромадянстваУкраїниособане подалауповноважениморганамдокументіншої країни,який підтверджуєвідмовувідгромадянствацієїкраїни,вона тежможепозбутися українськогопаспорта.

Відзначимо,щоключовимаспектомцьогопроектузаконуєдобровільне набуттягромадянстваіншоїкраїни.Але,наприклад,добровільнимне рахуєтьсяотриманняподвійногогромадянствадитиноюза фактомнародженняабоза фактомусиновленняіноземцями,атакожотриманнядругогогромадянствапривступівшлюбзгромадяниноміншоїкраїни.

Законодавче регулювання

Реклама

Втім,нормаКонституціїУкраїнипрозаборонуподвійногогромадянстване є абсолютною.Засловамикандидатаюридичнихнаук,професоракафедриВісконсинськогоМіжнародногоУніверситету(США)вУкраїні,доцентакафедриЄвропейськогоуніверситетуСергіяПанасюка, станом на сьогодні Україна не "за", але й 100%-но не "проти" наявності у громадянина України паспорта іншої країни.
"Звичайно,виможетевтратитигромадянствоУкраїнивразісвідомихідобровільнихдій,спрямованихнаотриманнягромадянстваіншоїкраїни.АлетількиякщоцепідпишепрезидентУкраїниівине станетепісляцьогоособоюбезгромадянства",-вважаєвін.

Ст. 4 Конституції України говорить: "В Україні існує єдине громадянство. Підстави для придбання і виходу з громадянства України визначаються законом". Принцип "єдиного громадянства" деталізується в ст. 2 Закону України "Про громадянство України": "Принцип єдиного громадянства – громадянства держави Україна – виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України". Таким чином, пояснює Панасюк, не може бути громадянства Київської, Луганської або Одеської області, передбачено тільки єдине громадянство України.

"Цяжстаттяговорить:"ЯкщогромадянинУкраїнинабув громадянства(підданства)іншоїкраїниабокраїн,тоу правових відносинах зУкраїноювінвизнаєтьсялишегромадяниномУкраїни.Якщоіноземецьнабув громадянстваУкраїни,тоуправовихвідносинахзУкраїноювінвизнаєтьсялишегромадяниномУкраїни".Так,чинне законодавство невиключаєнаявностіугромадянУкраїниіншогогромадянства.Навпаки,законпередбачаєтакуможливість",-сказаввін.

Читайте також: Що означає законопроект про подвійне: інтерв'ю з професором Сергієм Панасюком

Щеоднимаспектомєте,щоавторипроектузакону6175уточнюють,щоподвійнегромадянствоукраїнцівстворюєпевніризикидлянаціональноїбезпекикраїни,зокрема,цестосуєтьсятих,хтоперебуваєнапублічній службі.Втім,це питаннявжеврегульованонормами Закону України "Продержавну службу"-держслужбовцемне можестатилюдиназподвійнимгромадянством.Якщочиновникотримавдругийпаспорт,перебуваючинадержслужбі,вінповиненбутизвільнений.

Напрактиціжвсеінакше,прикладом чогосталаситуаціязвідстороненимголовоюДСФРоманомНасіровим,якогопідозрюютьу корупційнихдіяхзі збиткомдержавівдва мільярдигривень.ЯкстверджуютьвНАБУ,уНасироваєщонайменшедвагромадянства-УкраїнитаВеликобританії,хочаєінформаціящейпро паспортУгорщини.Самегучнепочатокцьогосудовогопроцесуівиявленігромадянствапослужиликаталізаторомдлятого,щобпро цю проблемузаговорили,вважаєполітологВолодимирФесенко.

В тренді
Крути-2020: що важливо знати про річницю легендарного бою
Прицьому,на думкуполітолога,подібнийзаконвУкраїнідійснопотрібен.Однак,основне,щовінповиненпередбачати-цясанкціїзанаявністьне одногогромадянства.

"Проблема ненова,проблемадавновжеіснує.Цяпроблема-відсутністьсанкцій.УнасКонституціяне дозволяєдруге і третєгромадянство.Аленемаєсанкційдлятих,хтопорушуєцюнорму",-вважаєвін.

Експертзазначає,щовподібномузаконіповиннібутиврахованівсінюанси,якідозволятьйомупрацюватиефективно.Прицьому,голосуваннящодопроекту,якийбуввнесенийпрезидентом,будескладним,зазначиввін.

"Проблемивжеє,і,ядумаю,що,якмінімум,будене такпростопровестицейзаконопроектчерезпарламент,ізібратипідньогоголоси.З різних причин,будевкрайскладно,втомучислііз тієї причини,щобагато депутатівВерховноїРадисамімаютьдругіітретіпаспорти",-говоритьФесенко.

Діаспора виступила проти

Представникиукраїнськоїдіаспоривважають,щозаконопроект6175тісно переплітається зі сфероюлюдськихправ.ЯкзазначаєвикладачНаУКМАтаУКУМихайло Вінницький,заостанні25роківз різних причинзУкраїниемігрувалисотнітисяч людей,зберігши,прицьому,українськегромадянство.Дляцихлюдей,вважаєВінницький,паспортУкраїни-цеідентифікаційниймаркер,якийзаразунихможутьзабрати.

Реклама

"Насьогоднішнійденьйдедискусіящодотого,щоробитизіст.4Конституції,вякійнаписано,щовУкраїнііснуєєдинегромадянство.МичитаємоцюстаттюКонституції,аледужечастозабуваєпро25статтюКонституції,вякійнаписано,щогромадянинаУкраїнине можнапозбавитигромадянства.Цедужеважливо,оскількиданийзаконопроект,пропонуєфактичнопозбавлятилюдейгромадянстваУкраїни",-сказавВінницькийвходікруглогостолувУкраїнськомукризовомумедіацентрі.

При цьому, за його словами, на даний момент правової колізії в законодавстві України, що регулює питання громадянства, немає – відповідно до чинного закону, якщо громадянин України набув громадянства/підданства іншої держави, то у правових відносинах з Україною він вважається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянства України, то у правових відносинах з Україною він вважається лише громадянином України. Вінницький зазначає, що ця норма правильна, оскільки Конституція говорить про право на єдине громадянство України, відповідно, у відносинах з державою громадянин України є тільки громадянином України. Якщо у нього є громадянство іншої країни, то у відносинах з цією країною він буде громадянином тієї країни, а не України.

"Ми всі розуміємо – цей законопроект з'явився в результаті того, що є скандал з Романом Насіровим. Але такі речі вирішуються законом про держслужбу, законом про народного депутата України, законом про Кабінет міністрів України. Там закладаються вимоги до посад, які будуть займати люди, які претендують на ці посади, сказав він, – Очевидно, ті люди за рішенням парламенту повинні були б мати якісь вищі посадові вимоги, ніж будь-який інший громадянин ... Якщо так вирішить парламент – немає проблем. Але питання в тому, чому ми позбавляємо індивідуального права людину, яка вже є громадянином України залишатися ним, якщо вона того хоче? Це і є неконституційним, і неправильно і просто не морально ", сказав він.

Вінницькийзазначає,що,намагаючисьпокаратицихлюдейза допомогоюновогозаконодавчогоакту,вийдетак,щогромадянствапозбудутьсясотнітисячтихлюдей,яківиїхализУкраїниіявляють собоюукраїнськудіаспору.

ЗасловамищеодногопредставникаукраїнськоїдіаспориспівзасновникамережіGlobal UkrainiansВіолеттиМоскалу,питаннязпозбавленнямгромадянстваможеторкнутисяблизькоп'ятимільйонівукраїнців,хочаточну кількістьтих, хто виїхавзкраїнине встановлено.Прицьому,за словамидиректораУкраїно-ізраїльськогоІнститутустратегічнихдослідженьіменіГолдиМеїрАльбертаФельдмана,такихлюдей-більшесемимільйонів.

"Зточкизорудержави,якмінімумбезглуздозаперечуватиподібнукількістьлюдей,томущовониєносіямипевнихкомпетенцій,вониготовінабагатоохочішеінвестувативУкраїну,ніжцероблятьбізнесмени",-вважаєФельдман.

Експертзазначає,щоіншікраїни,навпаки,намагаютьсяпосилювати зв'язкиздіаспорою.Учасникиконференціївважають,щовУкраїні,якучисленніекспатидужепідтримують,втомучислііфінансово,потрібновивчитиміжнароднийдосвідіпровестиконсультаціїзекспертами,щобнапрацюватирішення, яке задовольняєукраїнцівіінтересикраїни.

"Якщов80-і рокиминулогостоліттятількив30%країнне булоавтоматичноївтратигромадянстваприотриманнііншогогромадянства,ав60%вонабула,тозаразситуація-прямопротилежна.Переважнабільшістькраїнсвітуне вимагаєцьогоавтоматичногопозбавлення,якепередбачаєзаконопроект6175від13.03.2017рІцьому є простепояснення:глобалізаціята інтеграція,новівикликиглобальної економікивимагаютьшукатирішення,відякихвиграють усі", – вважає Віолетта Москалу.

Як відмічає Москалу, аналіздосвідуіншихкраїнпоказує,щопереважнабільшістькраїндозволяєподвійнегромадянство,інодіобмежуючице питання,виходячизнеобхідностізахищатинаціональніінтереси.Наприклад,вЛатвіїдозволеноподвійнегромадянствоз країнамиЄСабоНАТО,зазначаєМоскалу.

Наданиймоментвпарламенті зареєстрованокількаальтернативнихпроектівзаконів.Втім,законодавчаініціативапрезидентапозначенаякневідкладна.
Тимчасом,багато великихорганізації,що представляютьінтересиукраїнськихдіаспорврізнихкраїнах,такіякGlobal Ukraine,українсько-американськаорганізація"Razom for Ukraine",Canada -Ukraine International Assistance Fund,Євромайдан-Варшава,Українська всесвітня координаційнарада,СвітовийКонгресукраїнців
, закликали відкликативнесенийпрезидентомпроектзаконуістворитикомісіюдляпублічногоекспертноготагромадськогообговоренняпитань,що стосуютьсяподвійногогромадянства.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...