Рекордний оптимізм: українські банки налаштувалися видавати кредити

5 листопада 2017, 06:54

Сергій Гусєв

Очікування банків щодо позик стали найвищими з початку 2015 року

/ Фото: Анастасія Іскрицька

Післядовгої перервибанківська система України знову стала прибутковою -чистий"плюс"платоспроможнихбанківвсічні-вересні2017року склав1,4 млрдгрн.Такірезультатизафіксовані,не дивлячисьназбитокзаперше півріччя-"мінус"1,85 млрдгрн.

За данимиНаціональногобанкуУкраїни(НБУ),позитивнимфакторомсталопомітнезменшеннявIIIкварталі2017рокувідрахуваньбанківурезерви-6,18млрд грн,щовдвічіменшеза аналогічний показникзаIIквартал.Середіншихпозитивнихтенденцій-зростаннячистогопроцентногодоходуза операціямизнаселенням,атакожчистихкомісійнихдоходіввідрозрахунково-касовогообслуговування.

Всецене могло непозначитисяна ставленнібанківдо кредитування.

НастроїбанківщодокредитуванняНБУоцінюєкоженквартал,проводячиопитування.Останнєзнихпроходилоз 21 вересняпо 9 жовтня,вньомувзяли участькредитніменеджери67банків,часткаякихвзагальномуобсязіактивівбанківськоїсистемистановить97%.УзвітінаведеніоцінкастанукредитногоринкувIIIкв.2017рочікуваннянаIVкв.інанайближчі12місяців.

Реклама

Результатипредставленінаконсолідованій основіякбалансвідповідей.Тобтоякрізницяміжзваженимичасткамиреспондентів,якізвітуютьпро збільшенняпевногопоказникапройогозменшення.Балансможеприйматизначеннявдіапазоні±100%.Позитивнийбаланссвідчитьпро те,щореспондентивціломуочікують збільшенняпоказника.

Ключові показники на перспективу

76%респондентівочікуютьзростанняобсягукорпоративнихкредитів,балансвідповідейсклав41%-найвище значеннязпочатку2015 року.Зростанняспоживчогокредитуванняочікують64%опитаних(балансвідповідей96%).Близькотретинибанківпрогнозуєпідвищенняякостікредитногопортфелякорпоративнихклієнтівідомогосподарств.Алебалансвідповідейбувнегативним(-5%)черезпесимістичніочікуванняокремихвеликихбанків.

Вціломуреспондентирозраховують,щовнаступні12місяцівзбільшатьсядепозитикорпораційінаселення(балансивідповідейвідповідно38%і46%)

Корпоративний сектор

Реклама

Понад дві третиниреспондентівзаявили,щовIIIкварталі2017рокустандартисхваленнякредитнихзаявоквкорпоративномусегментіне змінилися.Банкидещо підвищилистандартидлякредитівмаломуісередньому бізнесу,довгостроковихівалютних.

Зниженнякапіталізаціїіпогіршеннякурсовихочікуваньназванічинниками,через якібанкипосилюваливнутрішнінормативиікритеріїкредитноїполітикивкорпоративномусегменті.Негативний впливцихчинниківчастковокомпенсувалипідвищенняконкуренціїміжбанкамиіочікуваннящодозростанняокремихгалузейекономіки.

НаIVкварталбанкипрогнозуютьзниженнястандартівкредитування,перш за вседлягривневихікороткостроковихкредитів.

Як зміняться показники корпоративного сектора в вашому банку протягом наступних 12 місяців?,% відповідей

Показник

Реклама

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Кредитний портфель

14,9

5,4

79,7

Депозити

15,5

9,3

75,1

Якість кредитного портфеля

26,1

39,5

34,3

 

УIIIкварталібанкисхвалювалибільшекредитнихзаявок,ніжупопередньому,балансвідповідейзрісз13%до16%.Значнорівеньсхваленнязбільшивсявсегментахкороткострокових,гривневихікредитіввеликимпідприємствам.

Головнимфактором,якийпозитивновплинувнадинамікукорпоративногокредитуваннявIIIкварталі,булозниженняпроцентнихставок.Такожреспондентивказалиназниженнябанкаминепроцентнихплатежів.У тойжечасбанкипосилювалиобмеженнядлякорпоративнихпозичальників,встановленівкредитнихугодах(перш за вседо великих підприємств).

Як зміняться стандарти схвалення заявок на кредити корпоративному сектору протягом IV кв.?,% відповідей

 

Посиляться

Не зміняться

Пом'якшаться

В цілому

1,0

77,0

22,0

Кредитималимісереднімпідприємствам

26,0

48,7

25,3

Кредити великимпідприємствам

0,6

77,2

22,2

Короткострокові кредити

0,6

65,8

33,6

Довгостроковікредити

3,9

75,4

21,7

Кредити в національній валюті

0,7

68,6

30,7

Кредити в іноземній валюті

2,9

90,8

6,4

УIIIкварталіпродовжувалося зростанняпопитунакорпоративнікредити,хочапро цезаявилименшебанків,ніжкварталтому.Попитзріснавсі видитакихкредитів.Йогопідживлювалипотребипідприємстввоборотномукапіталііінвестиціях,зниженняпроцентнихставокінеобхідністьреструктуруватиборги.
Унаступномукварталібанкиочікуютьподальшогозростанняпопитунавсівидикредитівдлябізнесу.

Як зміниться попит корпоративного сектора на кредити в IV кв. без урахування сезонних змін ?,% відповідей

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

В целом

0,2

21,5

78,3

Кредитималимісереднімпідприємствам

0,1

34,2

65,6

Кредити великимпідприємствам

0,0

42,5

57,5

Короткострокові кредити

0,1

19,1

80,7

Довгостроковікредити

0,2

48,6

В тренді
Курс долара піде вгору: експерт назвав умову

51,2

Кредити в національній валюті

0,1

23,8

76,1

Кредити в іноземній валюті

1,1

59,7

39,3

 

УIIIкварталібанкиоцінилиборгове навантаженнявкорпоративномусекторіяквисоке.Однаккількістьбанків,яківказалинатакузакредитованность,зменшиласядо28%з34%впопередньомукварталі.Закредитованістьвеликихпідприємствзалишиласязначною(39%респондентіву порівнянніз47%вминуломукварталі).Боргове навантаженнямалогоісередньогобізнесубанкиоцінюютьяксереднє(72%опитаних).

Сектор домогосподарств

УIIIкварталіокремівеликібанкиістотнопосилиливнутрішнінормативиікритеріївідборупозичальниківвсегментіспоживчихкредитів.Прицьомучвертьреспондентівпротягомкварталупослабиластандарти,а65%-залишилиїхнезмінними.

Як зміняться показники домогосподарств в вашому банку протягом наступних 12 місяців ?,% відповідей

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Кредитний портфель

0,8

3,1

96,1

Депозити

3,8

5,4

90,8

Якість кредитного портфеля

5,5

41,8

52,7

 

Змінастандартівкредитуванняокремимивеликимибанкамивспоживчомусегментібулавикликана,за їхнім твердженням,ослабленнямконкуренції,зниженнямкапіталізаціїіліквідноїпозиції,очікуванимпогіршеннямплатоспроможностіпозичальниківізростаннямризикузастави.Однакпереважнабільшістьреспондентіввідзначили,щовпливвсіхцихфакторіввIIIкварталіне змінився.

Віпотечномукредитуванністандартисхваленнязаявокпослаблюютьсячотири кварталипоспіль.БанкиочікуютьнезначногозниженнявIVкварталістандартівкредитуваннядомогосподарствяквспоживчому,таківіпотечномусегментах.

Як зміняться стандарти схвалення заявок домогосподарств на кредити в IV кв.?,% відповідей

 

Посиляться

Не зміняться

Пом'якшаться

Іпотечні

0,2

75,0

24,9

Споживчі

28,5

26,5

45,0

 

УIIIкварталібанкисхвалювалибільшезаявокякнаіпотечні,такінаспоживчікредити,балансвідповідейсклав7%дляобохсегментів.Головнийфактор-зниженняпроцентнихставок.Продолжалсязростанняпопитудомогосподарствнакредити.36%опитанихзаявили,щовінзбільшивсянаіпотекуі42%-наспоживчікредити.Основнимфакторомпідвищенняпопитунаіпотекубулопожвавленнянаринкунерухомостііполіпшенняспоживчихнастроїв.

Як зміниться попит домогосподарств на кредити в IV кв. без урахування сезонних змін ?,% відповідей

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Іпотечні

0,1

70,0

29,9

Споживчі

0

21,7

78,3

 

УIVкварталібанкиочікуютьзростанняпопитунаспоживчітаіпотечнікредити,балансвідповідейсклаввідповідно39%і15%.Більшістьбанків(67%)вважаєсреднім нинішнєборгове навантаженнядомогосподарств.

Очікування змін у рівні ризиків

28%банківзаявилипро збільшеннявIIIкварталікредитногоризику.Балансвідповідейсклав12%ібув порівняннийзочікуваннямиминулогокварталу.Валютнийризикзмінивтрендізбільшивсявсуперечочікуванням,щовінзменшиться.Це пояснюєтьсязростанням і коливаннями курсу долара до гривнівкінцікварталу.Процентнийризикбувнизькимпротягомтрьохостанніхкварталів.Ризикліквідностізменшився,про щозаявили22%банків.Подолавшинаслідки червневої кібератаки,більшістьбанків(81%)вказалинанезмінністьопераційногоризику.

Як зміняться ризики для вашого банку в IV кв.?, % відповідей

 

Знизиться

Не зміниться

Зросте

Кредитний

4,8

67,2

28,0

Процентний

30,0

68,7

1,4

Валютний

3,4

45,3

51,2

Ліквідності

5,9

93,6

0,4

Операційний

0,7

72,9

26,3

 

Банкиочікують,щокредитний,валютнийта операційнийризикизростуть уIVкварталі(балансвідповідей-відповідно25%,24%і13%).У тойжечасвонивважають,щозменшитьсяпроцентнийризик,аризикліквідностізалишитьсянезмінним.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти