Інтерв'ю з мером Дніпропетровська: чому Куліченко піде в Раду і навіщо зберігає фрагмент знесеного Леніна

5 листопада 2014, 08:16

Андрій Нікітін Андрій Нікітін

Куліченко не називає імені "наступника" і йде з посади, не дочекавшись закінчення каденції

У Дніпропетровську,як і в усійУкраїні,відбулися виборидо Верховної Ради.Серед іншихкандидатів,по 26-му округубалотувавсянині чинниймерДніпропетровська ІванКуліченко.Його обрализрезультатом33,5%голосів.

Куліченко-довгожительна політичнійареніміста.Йогомайжещо 15-річний термін перебуваннянапосадімера- рекорддляДніпропетровська.Зараз вінйде уРаду,не дочекавшисьзакінченнякаденції.Чомутак?

Про помилки,прорахунки, здобутки таособисте життямер-рекордсменрозповіввексклюзивномуінтерв'юСегодня.ua.

-Чому ВивирішилийтивРаду?Щев 2008-09роціпропонувалипосадувіце-прем'єра. Чомузараз Висказали"так"?

- Менібагатощопропонували,іраніше теж.Скоробудеп'ятнадцятьроків,якямер.Основнімістобудівні рішеннязавершатьібезмене.Але з іншогобокуу мене будеможливістьбутикорисниммістусаметам.Явжедавнооголосив,ще до виборіввРаду,щоне плануюйтинавибориміськогоголови.

- Прізвище"наступника" можетеназвати?

- Япрізвище"наступника"не маюправоназивати.І нехочу,щоб людину,тільки за те,що йогоназвавКуліченко, почаликритикувати,шукатинедоліки.Вибиратиаджемерабудутьжителі Дніпропетровськаз тихкандидатур,які їмзапропонують.Явисловлюсвою думку,колибудуть вибори.АлевДніпропетровськудужеграмотні,інтелігентнілюдиівипадкова людина,тут непройдебазіка,абоякий не знаєсправи,або"хороший"організатор,мовлявприйдуі всіхнаймемо,і вони менітутзроблятьДубаї... У Дніпропетровськуценеможливо.Ядумаю,щожителі Дніпропетровськавиберутьтого,хтодуматимепро місто,щоб вонорозвивалося.

-Іване Івановичу, давайтеподумкиповернемосянакількадесятилітьназад. Щозапам'ятализ дитячих, шкільних, університетськихроків?

-Зі шкільнихроківпригадуєтьсяперше власнебудову.У насбувклуб,називався"Ілюзія".Йогозруйнували.Біляклубукупамивалялисяцеглини.Ятачкоюнавозивцеглиндодому,інаБерезанівці(мікрорайонДніпропетровська -Сегодня.ua)збатьковимипідказкамипобудувавтуалет.Длямене цевтой час булоподією.Знаєте,осьсвоїмируками...

З другого класупрацювавврадгоспі- іящикибив,інаполивіпрацював.Сільськапрацяменібулазрозуміла.Алетуалетбувпершимоб'єктом,і це менізапам'яталося.

Встудентські роки,напевно,булодві події.Я"присів"нафутбол- самособоюкоманда"Дніпро".Ізаодинрік отримавмасувражень.ПобачивЄреван,Тбілісі,стадіон"Динамо".

- Ви зкомандоюїздили?

- Так,колияставстудентому мене з'явиласяможливістьсамостійно,заробившигрошівбудівельному загоні,їздитипокраїні.

Щезапам'ятавсяпершийбудівельний загін.О п'ятій ранкупідйом,вдесять-відбій,одинвихіднийзавселіто – цебувДеньбудівельника,і хороша,серйозначоловічашкола.

Ятоді бувдовгий,м'язовоїмасиу менебуло небагато,тоді мені,хочаябув підготовленийдо фізичної праці,довелосяпершийразсебезламати,показати,що ти чоловікі, нескаржачись,пройтицюдистанцію збільшдосвідченимилюдьми.

У менебуло кількавипадків,колийдучиз будови,у мененогипрогиналися,япростоприсідав,менезарукипіднімали.

- Хто бувдлявастодіавторитетом?

- Усе життядлямене найбільшийавторитет-батько.Вінровесникреволюції -народився 24жовтня 1917 року.Колияпитав "Яка уВасосвіта?",аязбатькомбувтількина"Ви",вінговорив:"Двізими".Яказав:"Якце "двізими"?".Вінвідповідав:"Аосьснігвипав -учусь,снігрозтанув,пішов працювативполе.Ітаквсього два роки...".Вінбувдужемудрий, його дужелюбилинанашій вулиці,авторитетнийбула людина.Йогозвалирозсудити,булитодітовариськісуди.Він менідав багатожиттєвихуроків.

У більшдорослі рокиу мене з'явивсяновийучитель-ВікторГригоровичДичек,яз нимпознайомився,коливінбувначальникомуправліннякапітальногобудівництва,вінзапросивнароботу іпремудрощамскладногоміста вінмененавчив.

- Ви зтеплотоюзгадуєтепро батька.Ачиєрішення -батька чиматерібулоназватиВасІваном?

- Ядумаю, що небатькаі нематері.І батькомійІванІванович,ідідмійІванІванович,прадідІванІванович,правдапрадідбув ІванСергійович.Янародився7 липня,насвятоІоаннаПредтечі,мамабула глибоковіруючою людиною.І щевлікарні вонасказала,що цеБожийвибір-народитисявцейдень,хочачерезкількаднівбуло святоПетраіПавла- 12липня, коли,до речі,народиласямоядочка.Папатежнамагавсяумовитимаму,щобназватиПавлом,але... ядумаю,що виборуне було.

- Виотримуєтезадоволеннявіддержслуби?

-Цесвого роду захворювання.Я нехочуназватиценаркотиком... Алезнаєте, якийянайбільшелюблюдень?Суботу.Тому, що менемалодошкуляютьпороботі.Відвідувачі,підлеглі.Явсуботуз дев'ятої годиниранкупрацююз архітекторами,зпроектами,щобудувативмайбутньому.Настінівкабінетіу меневиситьГенплан- створенийщеприКатериніII,пізнішийГенплан,і той,щоз'явивсяпримені.З нимябагатопрацюю.Цеякмеднагубах.

Реклама

592237_main

Фото: А. Нікітін

- Випишаєтесяновобудами?

Яжсамберезанівський.Вмолодості,коли їздивпоПередовій(вулицявДніпропетровську- Сегодня.ua),знав,що цезадорога.Ужепрацюючинадержслужбі, говорив,якби зробитихочабоб'їзну...і цього будедостатньо.

Яотримавосвітувбудівельномуінституті.Якбияне ставмером,якбия непройшов цюшколу,виконатибагатозадумок,які були у мене,яб незміг.Був бикеруючимтрестом,абоначальникомкомбінату,це була бцікавабудівельнаробота,алецебуло б одней те саме.Зоб'єктанаоб'єкт,зоб'єктанаоб'єкт.Тобідализамовлення-типрацюєш.А туттреба самомуорганізувати.

- Чомуголовнимоб'єктомреконструкціїсталанабережна?

- Яхотівреконструюватинабережну.Вибірдлямене бувпростим,язнавбагатьох керівниківпідприємств,якімоглидопомогтиреалізуватицюмоюідею.Длямене булоголовним,щобдовірили.

Алезмігзайнятисяреконструкцієютільки колистав виконувати обов'язкимера.Язнавмріюбагатьохархітекторівміста-розгорнутимістодо Дніпра.Білярічкизавжди добре.Передпершимимерськимивиборамиязібравсвоїхколегі запитав:"Чомунанабережнійне гуляютьлюди?".Так,хтосьходив зсобакоюпогуляти,хтосьпробіжкиробив,аленабережнабуламісцем відпочинку,культурнихзаходів.І ми змоїмиколегами-ІгоремПідорваном,В'ячеславомТовстиком,молодимикадрамипочалиреалізовуватипроект.Ів2004-му роцібулазданаперша чергареконструкції.Минулодесятьроків,авоназатребувана,тамнічого не потрібноміняти-нісвітильники,нігранітнівироби.Простодоглядатитреба.

Апіслянабережноїпочалиреконструюватицентральнийпагорбівсе,що вибачите,переїжджаючизлівогоберегаДніпранаправий-пішлареконструкція іпагорбав паркуШевченка,ізабудовтнаСімферопольській...

-Набережнуреконструювали. Але 23лютого цьогороку, нанаступнийденьпіслязнесенняпам'ятникаЛеніну, вандалирозбиликулюнаФестивальномупричалі. Які уВасбулиемоції?

- Мене більшепотряспершийраз(кулюрозбиливдруге,- Сегодня.ua),колиломом"видовбали"дірку... Цепростовандали.Ми цеперехворіли.Іявдячнийінвесторам,щокуляюповернуливтому вигляді,вякому вонабула.Аджекуляіпіраміда- не такпросто.Цевсезнакові,реперніточки,які є нанабережній.Аосьзаразпоставилигільйотину(гільйотиноюз написом"люстрація"громадськіактивістизаміниликулю,- Сегодня.ua).Той,хто цепридумавгільйотину-образивмісто.Гільйотинуможнаставити,алетількивіншому місці.

Але отруйнаціядругої кулііпам'ятникаЛеніну-це якданиначасу.Шарпотрапивпідчиїсьемоції.Думаю,що людина,який розбивкулю,заразшкодуєпро це.

-Аяк зЛенінимбути?

-Не можебутиЄвропейськаплощазі стоячоюпіднятоювпередрукоюЛеніна.До речі,знаєте,щовіннампоказував?Нуось що віннампоказував?(пам'ятникЛеніну, знесенийвцентрі Дніпропетровська22 лютого,бувзпростягнутоюрукоювбікрічкиДніпро,- Сегодня.ua).Якщо неможететут жити,підітьвДніпро іутопіться.Цеяжартую, звичайно.Пам'ятникнічого несимволізував.Цейідолупав(відкриваєящикробочогостолуідістаєчастинупам'ятника).Ґудзиквідйогопальтов мене є.Це неяїївідбивав.Ішкодую,що з самимпам'ятникомвчинили яквандали.Такне робиться,цепогано.Але те,щосталося,мало статися.Не моглаУкраїназвільнитисявідтяжкостітогочасу, неприбравшицю перешкодунасвоєму шляху.Я нехочуговоритипроособистостіЛеніна,алезаразжалкую,якправославна людина,що йоготілоне поховане.

592236_main

В тренді
Шкільний скандал у Харкові: зустріч з АТОвцями закінчилась звинуваченнями у фашизмі
Реклама

Фото: А. Нікітін

-Аколи "Дитячий світ" зруйнували, назвавшицереконструкцією. Вамне шкодабуло будівлю?

- Тутстояло питання,чи можназ готелюіторговоїбудівлізробити щосьзатребуване,сучасненадесятиліттявперед.Ні,не можна.Ценереальнобуло.Чи жаль,щовтратили?Ну,в будівлі готелюяжодної архітектурноїцінностіне бачу,аз "Дитячимсвітом"складніше.Менішкодайого.Але неяприймавце рішення.Рішенняприймаламістобудівнарада.До менеприйшли ісказали: те,що буде побудовано,дастьперспективуєвропейськогорозвиткуплощі,бульваруна багато роківвперед.І сьогодні,колиприїжджаютьіноземці,стоять іфотографуютьсянавпротиновоготорговогоцентру.Універмаг,якийпоруч,зберігшифасад,необхіднореконструювати,не зруйнувавшиархітектуру-надцимпроектомпрацювавархітекторДольникі ГеннадійАксельрод(на жальобидвавжепокійні)-будівлю порядтеж потрібнозробитиєвропейським,зберігшифасад.Алелотковуторгівлюзсерединипотрібноприпинити.Мені бхотілося,щоб цейпроектбувреалізований іщоб міжцимидвомабудівлямиз'явивсявхідвметрополітен.Анацентральнійплощі- фонтан,який биназимузакривався,інацьому місці булаРіздвянаялинкаіРіздвянийкаток.Цевпроектахє.

-Аспальні райони? Вониякими були,такимиі залишилися...

-Нучому...У всіхрайонахз'явилисянові центри,нові будинки.Якщовмікрорайоні(деякий часназад,- Сегодня.ua)закінчили збудівництвом,тотамнічогоі не повиннобудуватися.Цеживутьтамлюдям,впершучергу,заважає.Зміниє.Не такіяскраві,яквцентрі.Алетакі повинно бути.

-Назвітьодну-дві проблеми міськогогосподарства, які Вихотілиб вирішити, алетакі невдалося.

Метрополітен, наприклад.Всі фінансовітаорганізаційніпроблеми повиннівирішуватисявКиєві.Потрібно зробитистанції,посадочніпавільйони,фасадибудівель,щоб(центральнийпроспектК.Маркса,- Сегодня.ua)був ідеальним,родзинкоюмайбутньогоДніпропетровська.

Другаідея-правобережніз'їздизКайдацькогомосту.Яімоїпідлеглізаймалисярозробкоюпроекту.Потрібно булобудуватиодинбудинок -наЧервоному Камені,другийнаЗахідному,підготуватимайданчики,відселитилюдей.Пощастило,щоприйшов ОлександрЮрійовичВілкул,вінпереконавурядібудуватипочалиприньому.Будівництвотребазакінчувати.

-Азаразце все коштує.

-Аце будівництводержавного значення.Ядумаю,щододавлю,щобдержава профінансувалакредиторськузаборгованість.Потрібно заразшукатиновікомпроміснішляхи, новіджерела,включаючи державні імісцевібюджети,аледобудовуватипотрібно.Містонавіть не уявляє,як цезмінить його життя.

Є щеодинпроект -Придніпровськазалізниця розпочалапроектуватиприміськийвокзалнаплощі,яка щене маєназви,щонавулиціЧервонозаводській.Мипроектуємозаїздз бокунабережної.ЦепроектстратегічнийдлямайбутньогоДніпропетровська.Ядужехочуйогореалізувати.

-Назвітьсвоюголовнупомилку.

- Оскільки ценарозвитокміста невплинуло,яцезалишувсебе.Чимбільше проходитьчасу,тимбільшецеперестаєбути проблемою.НавсеволяБожа.У всіхнездійсненихубудь-якої людинисправахє як недоліки,такіякась користь.Тому, що мидо кінця незнаємо, чомущо-небудьтрапилосячи ні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти