Підсумки візиту Ангели Меркель: Україна готується до переговорів в Мінську

23 серпня 2014, 19:09

Інна Оносова

Меркель заявила про бажання врегулювати ситуацію в Донбасі дипломатичним шляхом, виступила за цілісну Україну з Кримом і пообіцяла 500 млн. євро допомоги

/ Фото: Григорій Салай

СьогодніканцлерНімеччиниАнгелаМеркельвКиєвізустріласязпрезидентомПетромПорошенком.Знаковийвізитдо КиєваМеркельзробиланапередоднітристоронніхпереговорів(ЄС-Україна-ТС)вМінську 26серпня,аособистій зустрічілідерівУкраїнита НімеччинипередуваличисленнітелефонніпереговориМеркельяк зпрезидентомУкраїни,такі з главоюКремля.Однієюіз знаковихзаявМеркельпіслясьогоднішньої зустрічіз Порошенкомбуло запевнення,щоНімеччината ЄСбудутьспільно з українськоювладоюробитивседлявирішення конфліктунаДонбасідипломатичнимшляхом.

"Мипідтримуємомирніпереговори,якіпройдутьвМінську,ісподіваємося,щонанихбуде прогресхочабнакроквперед.Миобговорювали цютемузпрезидентом.Явважаю,що це -можливість просування",-сказалаМеркельнапрес-конференції білябудинку з химерами,де їїприймавпрезидент.Всвоючергу,ПетроПорошенковисловивнадіюнауспіхпереговорів уМінську 26серпня під часзустрічіз лідерамиЄвразійськоїтрійки(РФ-Білорусь-Казахстан) іпредставникамиЄС.

дужерадийпродовженню нашогоінтенсивногодіалогуі щеразпідкреслюю,щозаостаннідвамісяцімималипонад 20телефоннихрозмові декільказустрічей.Ценайактивнішийукраїно-німецькийдіалогзавсі часи",-сказавПорошенко,звертаючисьдо канцлераНімеччини.

Крімзаявипро бажанняврегулюватиконфліктдипломатичнимшляхом,канцлерНімеччини такожпідкреслила,що ЄСвиступаєзаєдинунеподільнуУкраїнуврамкахтихтериторій,вякихвонабулавизнананезалежноюв 1991році.Крімтого,булаконкретизованасума,якуукраїнський урядзможевцьомуроцізалучитиу західних країндлявідновленняДонбасу.

"20важко пораненихукраїнськихвійськовослужбовцівзарахунокнімецької сторонибудуть прийнятівНімеччині.Це- початокспеціальногофонду,який буде оголошенийнадонорській конференціївЄС,дебудуть надані500 млн.Євроспеціального плануна відновленняінфраструктуриДонбасу.Ми всіпам'ятаємопланМаршаллаповідновленнюпіслявоєнної Європи.Ясьогодні можусказати,що цепланМеркель",-пояснивпрезидентПорошенко.

ЕкспертипозитивнооцінюютьвізитМеркельіпідготовкудо проведенняпереговоріввМінську.

"Результати візитуАнгелиМеркельдосить позитивніідлянасважливо,що це відбуваєтьсянапередодніДнянезалежності,в75-турічницюпактуМолотова-Ріббентропа.Німеччиназараз намагаєтьсяперекреслитите, щовона тодіділилаЄвропу,і показує,щовинеслауроки.З бокуНімеччині мибачимоспробум'якоюсилоювирішитицей конфлікт,підштовхнувшибокудо перемир'яідеескалації,поширюючинаРосіюсанкції.Алепокищонаросійську сторонуце не дієі вонапродовжуєескалацію.Але також єсилаНАТО,членамиякогоє Німеччина іСША,івона також повиннабрати участь у вирішенніконфлікту.ЯкщонаРосіюпродовжуватимутьтисксанкціями,з використаннямвійськовихсил,до чогоготуютьсяСШАіНАТО,тоРосіяможепітинаперемир'я.Якщож цього небуде,тоРФможесаботуватидомовленості іпродовжитипоставлятиозброєння,як вонау великих обсягахробить зараз.Алеяочікую,щовМінськуна зустрічібудепредметнадискусія",-кажеполітологОлександрПалій.

За йогословами,якщоУкраїні вдастьсяотримати 500мільйонів євро, у країниз'явитьсяможливістьвідновитижиттєвоважливіоб'єктинасході."500мільйонів євро -це великасума.Длявідновленнятеплоі водозабезпечення,реконструкціїключовихоб'єктівфункціонуванняміст цьоговистачить,арештаруйнування будутьвідбудовуватисяпо ходу.Аледлятого,щоблюдизмоглитамжити,цихгрошейвистачить зголовою.Німеччиназараз хоче,щобвизналиїїважливу участьу відновленні миру.Бо75років томувона зСРСРрозпалювалавійну,азаразвиступаєв іншійіпостасі.Німеччинатакимчиномувінчуєсвій вплив,тому що заразМеркелькаже,якперша особавЄвропі,ізнімаєтьсямасапитаньз німецькоголідерствавЄвропі.Деякі йогобоялися,алезаразбачать,щойого не требабоятися.ДляНімеччиницесьогоднієможливістюутвердити своєморальнелідерствовЄвропі",-пояснюєПалій.

За йогословами,пропонованийНімеччиноюваріант врегулюваннякризинаДонбасіприйнятний.

"Німцікажутьпро те,що потрібно встановитиконтрользаукраїно-російським кордономі потрібноперемир'я,вумовах якогобудутьвестисяпереговори.Накордонібудуть розміщеніспостерігачіОБСЄ абоООН,якізбережутьконтрольнадмістами.Українськасторонапропонуєвідштовхуватисявідженевськихдомовленостей,щоббуло роззброєннявсіхнезаконнихформуваньібудеамністіядлятих,хтоне вчинивстрашнізлодіяння,не грабуваві невбивав.Російськібойовикибудутьприбрані,післячого пройдевУкраїніконституційнареформа,завдяки якіймісцевимрадамбудуть данібільші повноваження.Нелегітимні"ДНР" і"ЛНР",членияких прибули зРФі завтоматамизахопилидержустанови,повиннібутиприбрані,алеРосіянамагаєтьсяз нихзробити якийсьсуб'єкт.Цяситуаціянезрозуміла,коли іноземцітамзаразз себезображаютьДонбас",-кажеПалій.

ЙогоколегаполітологКостьБондаренкобачитьу пропонованихМеркельваріантахврегулюванняукраїнської кризивміннянімецькогоканцлерабалансуватиміжСШАіРФ.

"АнгелаМеркельсьогодніприїхалазчіткимпосилом:мирунеобхіднодосягатиза допомогоюкомпромісу.ЦейсигналвонапередалаПорошенкуівін дуже важливийпередзустріччюПорошенка з Путіним26 серпня.Такщоядумаю,щосутьвізитув тому,щобпередатиконсолідовану думкуЄС зприводутог,якдалі необхіднорозвиватиситуаціювУкраїні.Меркельє постійнимкомунікаторомміжпрезидентомСШАБаракомОбамою іпрезидентомРФВолодимиромПутіним.Вонаміжнимибалансує,розуміючи,щоНімеччинане можевіддатиперевагуні одній, нііншій стороні.Німеччиназанадто залежнавідпартнерськихвідносинз обома країнами.вданійситуації вонаможе датисигнали українськомукерівництвувідносноготого,чогочекатинайближчим часом.Порошенкозадумаєтьсяпіслясьогоднішньої зустрічіібудеприймати для себеостаточнерішеннящодо поведінкивМінську,враховуючи думкуМеркель",-відзначаєБондаренко.

Вінзвертаєувагуна те,щопитання Кримуне підніматиметьсяпід часпереговорів уМінську26 серпня,незважаючина те,щоАнгелаМеркельпід чассьогоднішнього візитупропівостровіговорила,називаючиКримневід'ємноючастиноютериторіїУкраїни.

ПолітологВадимКарасьовназиваєсьогоднішнійвізитАнгелиМеркельдо Києва нетількидемонстрацієюпідтримки НімеччиноюУкраїни,а йключовиметапомпередмінськоютристоронньою зустріччю.Він припускає,щоМеркельзнаєпро позицію,яку займатимеВолодимирПутінна зустрічі,і намагаласязПетромПорошенкоузгодитикомпроміснийплан,який можебути прийнятий26 серпня вМінську.

"АджеузгодженняостаточнихпозиційУкраїнибудевженатристоронніхпереговорахуформаті "Європейськийсоюз -Митнийсоюз -Україна".Меркельзараз на боціУкраїни,алене рахуватися зпозицієюПутінавона теж неможе.У Мінськубуде запропонованийваріантповернутися до статусу-кво,якій існувавдо початку подійнаДонбасі.Путін повиненвідмовитисявідНоворосії,самопроголошених"ЛНР"і "ДНР",забираєдо Росії своїхгромадян,арештувмонтуєвнову,мирнувладунаДонбасі,яка багато в чомубудестарою.Донбасповернутьпідконтрольукраїнськихбізнесменів,якіконтролювалиДонбасдо Майдану,алевжебезсім'їЯнуковича.Цейваріант можевлаштуватиіПетраПорошенка,іВолодимираПутіна",-розповідаєполітолог.

Втім,дипломатРоманБезсмертнийдотримується протилежної думки-вінвважає,щоМеркельніпро що зПутіним недомовляласяпередсвоєю поїздкоюдо Києва.

"Кремльнамагаєтьсяпопуляризувативсвітіінформаціюпро те,що БерлінузгоджувавсвоюпозиціюзМосквою,аленічогоцього небуло.Насьогоднітамнамагаються якосьзберегтиекономічне співробітництво,якенамежі повногорозвалу.І цепотягнезасобоюпоглибленняекономічної кризи нетількивРосії,вЄвропі,алеівсвіті",-кажеБезсмертний.

За йогословами,вМінськубудерозглядатисятри варіанти вирішенняконфлікту.

"Перший зних -цепроектЄС,іАнгелаМеркельвньомупровіднафігура.Німеччина,Франція,Великобританія,Польщатут- ключовігравці,якімайже закінчилиформування своєїспільної позиціїпоросійсько-українській війні.Другийпроект -відООН,який кількаразбезуспішнонамагалисязапустити.ТретійпроектрозробляютьвУкраїніз урахуваннямдинамікипроцесу,яказмінюєтьсявДонбасі.ціпроектимістять набірдипломатичних,внутрішньополітичнихізовнішньополітичних,економічних,військовихінструментів,і в кожному зпроектівціінструментирізні.у проектіООНдомінуютьвиключнодипломатичні,політичніінструменти,авпроекті ЄС,якийМеркель,очевидно,сьогодніобговорювала зпрезидентомУкраїни,наголосробитьсянаекономічну і військовускладову.авукраїнському проектідомінуєвійськоваскладова",-розповівБезсмертний.

Алевінвпевнений,щовМінськусторони переговорівпокине готовіприйматиті домовленості,якихМеркельсьогоднімогладосягтиз Порошенком.

"Думаю,що під чассвоєї зустрічі зПетромПорошенкомМеркельпромовлялаєвропейськийваріант.ТепервМінськубудуть спробипро щосьпоговорити,аленапереговораху Мінськуне будуть готовіобговорюватипроекти тапрограми врегулюванняконфлікту.Поки йдутьпробнідіалогиі зустрічі,якіпокажуть, чи можливийвпринципідіалогабо ж ні.На моюдумку,наданомуетапідіалогмайженеможливий.Напругавситуаціїпродовжуєрости,ситуаціявполітичнихі дипломатичнихскладовихвжедавновийшлазарамкиукраїно-російськоївійни.Ядужепесимістичнодивлюсянаможливістьвирішення цієївійнинаданомуетапі",-відзначаєБезсмертний.

Безсмертнийвважає,що ефективнимипереговори можутьстати,колисвоюпозиціюпокажеСША.

"Позиціяі погляднадану ситуаціюз бокуСШАзнаходиться окремо,іСШАпродовжуютьформуватисвоюпозиціюдо даного конфлікту.Вониблизькі до того,щобвідновитиідею "знищенняімперіїзла",алединамікуукраїно-російськоївійнитребарозглядати зточкизорумоментуактивногоучастівцьому процесіСША.Аленаданомуетапітамщевиробляютьсвоюпозицію.АсьогоднішнійвізитканцлераНімеччиниярозцінююякодиніз штрихіввиробленняглобальноїсвітовоїпрограмизупинкиросійської агресії.Бо вонастосується нетількиУкраїни,алеі всьогоцивілізованогосвіту",-резюмуєвін.

Відзначимо,щокрім зустрічівМінськунанаступному тижнізаплановано виступПорошенка назасіданніРади ЄС уБрюсселі 30серпня, демає розглядатися питанняпосилюваннясанкційпротиРФ.АщечерезтижденьПорошенковізьме участьу самітіНАТОвБританії.За словамиглавиукраїнсько-німецькоїміжпарламентськоїгрупивБундестазіКарла-ГеоргаВельмана,за результатамисамітуУкраїнаможеотриматиконсолідованувійськовудопомогу відЄС іНАТО.

В тренді
Експерт пояснив, чому Україна сама повинна чинити опір агресії Росії

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти