Голова ДУС Сергій Березенко: "Будь-хто зможе орендувати житло в "Конча-Заспі"

15 вересня 2014, 08:00

Христина Коновалова

Голова ДУС розповів "Сегодня" про зникнення автомобілів Януковича, перспективи продажу російських санаторіїв, розкритті корупційні схеми і засоби на перельоти президента

/ Фото: Григорій Салай

Нашабесідазголовою ДУССергіємБерезенковідбуласяв "Українськомудомі".Рішенняпровеститутінтерв'ю булоприйнято невипадково: хотілосяподивитися,яквиглядаєнайбільший культурнийцентр,який тривалий час знаходивсявсумномустаніпісляподійМайдану.Отже,будівляпотихенькуоживає.Ужевставленескло,стінипобілені,вимитімеблі,застеленийновийковролін.ЯкпояснилинамвДУС,з держбюджетунаремонт небуловиділено нікопійки,грошимадопомагаютьзвичайнілюди.У підсумкуспільними зусиллямизібрано близько560тис.грн."Тутвжепроводятьсямайстер-класи,виставки,семінари,наради.Працюєбуфет,хочемоналагодитироботупрес-центрудлярегіональнихжурналістів",-розповівнамСергійБерезенко.Прогулянкапо центрузавершиласявмісцевомукінозалі:"Залвдалосязберегтив добромустані.Але потрібновідновлюватиобладнання,яке частковобуло вкрадено,хочафільми можнатранслюватиі на тому,щозалишилося.Правда,полотнищеекранапошкоджено,місцямипорізане,і тутбезремонту необійтися".

-СергіюІвановичу, виочолилиДержуправліннясправамина початку літа.Щовасшокувало, коливисталивникатив "президентське господарство"?

-Ябувготовий до того,що станДУСне буде такимідеальним,як здається.Шокувалимасштабигосподарства,що входятьдо складуДержуправліннясправами,причомуфункціонуваннядеяких знихвзагалінезрозуміло.Зараз підуправліннямДУС44діючихпідприємства,ілише 20 знихведутьвиразнугоспдіяльність, генеруютьрезультат.Рештапридуманідляякихось проектів.Дужечастоці підприємствастворювалисяпідосвоєннябюджетнихкоштів.Причомусхемизосвоєннядержгрошейвідпрацьовувалисядоавтоматизму.ГрошівиділялисяякбезпосередньонаДУС,такітранзитно- черезінші міністерства.ТомуреальнийбюджетДержуправліннясправамине знавніхто.І сьогодні,щобвиявити ціприхованіфінпотоки,доводиться порівнюватиобсяги фінансуванняза кодами,врамкахрізнихпрограм,відразуза трьома-п'ятиміністерствам.

Ми церобимодлятого,щобмінімізуватидержвидаткинаДУС.Цифризначні.Щев2000-муЛеонідКучмастворивнашуструктуру.В2004-му йогобюджетдоходивдо 500 млнгрн.Тобтоза курсом5,33грн/$це склало$93 млн.Ужев2012-му бюджетДУСвирісдо 1,5 млрдгрн.Значить,за курсом8грн/$,цевже$187 млн.Ана 2014 рікдо бюджетуДержуправліннясправамизаклалитрохи менше -1,2 млрдгрн.Алеколиприйшланашакоманда,відбувсясеквестрбюджету,вході якогоцясума булаурізана до905 млнгрн,алевжепо курсу12,8грн/$.Виходить,сьогоднібюджетДУС"тягне"на $70 млн.Фактичнескороченнябюджету -майжевтрирази.

- Випроводитеінвентаризаціювсього майнаДУС. Щоцікавоговиявили?

-Цедужетрудомісткийпроцес,аджероботуускладнюєгеографіярозташування об'єктівДУС,які не тількирозкиданіпоУкраїні,алеє йзакордоном.Думаю, найближчим часом,можливо,вжевжовтні,це питанняпідійде дологічного завершення.Цікавихприкладів -маса.Чоготільки коштуєвеличезна кількістьнерухомостівцентріКиєва,якібули неофіційнимиквартирамиірезиденціямиЯнуковича.Всяцяінформаціязбирається ібудеоприлюднена.Потрібнодотримуватися буквизакону:спочатку отриматифакти,апотімпередатиїх до прокуратури.

-Аякі планинанайбільшіоб'єктиДУС, що знаходятьсявКиєві? Якадоляочікує "Мистецький арсенал", нацкомплекс"Експоцентр України", Палац "Україна", "Український дім"? Можливо, єцікавібізнес-плани від інвесторів?

- Заразінвесториперебуваютьвочікуванні інамагаютьсявизначити,щоочікуєнашукраїнучерезкількароків.Прогнозиобнадійливі: у багатьохкомпаніяхвважають,щовекторрозвиткуУкраїниє правильним.Але потрібнонавестипорядок:створитипрозорусистемууправліннята правосуддя,почати ефективноборотися зкорупцією.Якщомистворимоумовидляінвесторів,тоді до насобов'язковозайдуть"довгігроші".

Взагалі, вуправлінніДУСє перспективніоб'єкти, набазіяких можнареалізовуватиприбутковіінвест-програми. Алевиникає питання: які саме проектимибудемовтілюватив життя?

Приміром,якщовіддати "Мистецькийарсенал"простопідзабудову,інвестортуди,звичайно ж,відразупіде,аджеземельнаділянка розташованавісторичномуцентріКиєва.Алеякщозапропонуватикомпаніямпобудуватитамцентрмистецтв,як,наприклад,ЦентрПомпідувПарижі,бізнесменизадумаються.Такіпроекти,якправило,окупаються50років,алезате можутьстатинаціональнимнадбаннямкраїни.У такомуцентрі мистецтвзахочетьсяпровестицілийдень,тому щотамбуде чимзайнятися інащо подивитися-виставкиміжнародногорівня,кінозали,кружки,майстер-класи.Такожбудехорошаможливість відразуперейтивкомплексКиєво-ПечерськоїЛаври.У підсумку,потрібно будевитратитимінімум 3-5годин,яквЛуврі,щоб зарядитисяпозитивнимиемоціяминавесь наступний тиждень.І якщо такийпроектдозволитьзабезпечитивідвідуваність"Мистецькогоарсеналу"нарівні 5-6млнтуристів на рік,можнавважатипроектвідбувся іприбутковим.Правда,знайтитакогоінвесторавкрайскладно.ГеографічнерозташуванняУкраїниі нашіресурсистворюютьвеликі перспективидлявкладенняінвестицій.Потрібнознайомитися зінвесторамиі домовлятися зними,тоді грошівнашукраїнуобов'язковоприйдуть.

- Чи євДержуправсправамиоб'єкти, набазі якихвжеможнареалізуватицікавіпроекти?

- Зараздумаємо,яким повинен бути "ЕкспоцентрУкраїни"(ВДНГ).Є багатоідей,наприклад, створенняЄвропарку.Алеважливо інше: требазмінювати ставлення доВДНХ.Це невиставковийцентрвсучасномурозумінніцьогослова,тамнавітьпавільйонинеопалювані.У Києві єнові "Експоцентри",наприклад,наЛівомуберезі,які виграютьв разизавдяки своїйінфраструктурі.Тому потрібноставитися доВДНГ, швидше,як до центрудозвіллякиян,українців.

Ми заразобговорюємоз ВладиславомТроїцькимможливістьрегулярнопроводитинаВДНХ"Гогольфест".Цейпроектможназробитицілорічним.Можнапридуматицікавутематикудлявсіхсезонівроку- взимкуодне,вліткуіншого.І якщонавихіднихнаВДНХприходитимутьпо 200-300тис. Осіб,тодінаяскравихіякісних послугах,що надаютьсяврамкаходнієї концепції,можна ефективнопрацювати.Людямпотрібні новірозваги- цефакт.Можупривестиприклад.Тижні три томувключилинаВДНХвеличезнийцентральнийфонтан,який довгийчас стояв"мертвий".Ітепер,всонячнівихідні,кількістьлюдейнатериторії "ЕкспоцентруУкраїни",по-моєму, збільшиласявдесятки.Тому,бачачинастількивисокийпопит,потрібностворюватикиянамігостямстолиціцікавірозважальніпропозиції.

-Аяка доляочікуєкомплекси"Пуща-Водиця" та "Конча-Заспа"?


- Першеі найважливіше,щореалізованоу відношенні цихоб'єктів,-ліквідованіпільгипооплатікомунальнихпослугдляпроживаючихтамлюдей.Цебула вимогапрезидента:буквальновсерпніПетроПорошенкопідписавуказ,якимліквідовані13розпорядженьколишніх президентів:позабезпеченнюпільгамиідовічнимобслуговуваннямбагатьох політиків,як діючих,такі минулих.Такийпідхіддаєможливістьзаощадитисерйознігроші – близько38 млнгрн.Раніше ціфінансийшлинаоплатупраціперсоналу,часткове погашенняпослугЖКГ,наблагоустрійтериторіїіт. Д.Тепержецівитратиляжуть,восновному,наплечі місцевихжителів.Аджез 1 січня2015-го,колидіятименовийбюджет,на потреби"Конча-Заспи"закладутьлише близько3 млнгрн,адля"Пуща-Водиці"- трохи більше1 млнгрн.Томуабоперсоналкомплексівдоведеться звільнити,чи політикамдоведетьсязавсеплатити.Як то кажуть,нікуди діватися- доведетьсявирішуватиціпроблеми самостійно.

Взагалі,цілкомреально,щовперспективібази відпочинкув "Конча-Заспі"і "Пуща-Водиці"відкриютьсядлявсіхбажаючих.Це питання можнавивестинакомерційнуоснову.Хочетезнятибудинок?Будь ласка,платітьорендуіживіть.Потрібно тількивстановитиадекватну цінузаквадратнийметр.Думаю,цінаорендитакихоб'єктів на ринкунерухомості сьогодністановить$2-3тис.На місяць.Ценормальна цінадля домув120кв.м.Ненабагатодешевшекоштуватиме орендахорошого будинку,наприклад,вКозиніабоРудиках.Тому такігроші,впевнений,можутьплатити і90%політиків,які нині проживаютьв "Конча-Заспі"і "Пуща-Водиці".Думаю,длябагатьох місцевихжителів немаєпринципової різниці,скількиплатити -хоч3тис.Грн,хоч30тис. Загалом,цихгрошейбулоб достатньо,щобпокривативсі витратинакомплекси,де величезнітериторії -вкожномуоб'єктіпо160-180га.Більштого,отриманий прибутокДУСміг би використовуватинаякісь соціальніпроектиабозакриватидіриприурізаномуфінансуваннів 2015році.
Щоб реалізуватиціплани,потрібновирішитиоднупроблему.СкасуватипостановуКабмінувід 2003 року№1210,девизначено переліклюдейчи посад,які мають правопроживатив "Конча-Заспі"і "Пуща-Водиці".Інакшекажучи,якщо людина,наприклад, небуввіце-прем'єром,вінне маєправаорендуватитамтешнюнерухомість.Однакразпільгивжеліквідовані,мичекаємонаступнийкрокКабміну -скасуванняданого розпорядження.Тоді будь-якийукраїнецьзможетудиприїжджатиі,заплатившигроші,проживати.За умови,звичайно,щовінобгрунтуєпоходження своїхдоходів.

-Разви заразпроводитеінвентаризаціюоб'єктівДУС, можливо, вжеє розуміння,що самез майнаможнавиставитинапродаж?

- Мипрезентуємонайближчим часомсписоктихоб'єктів,яківжезараз можутьйтинаприватизацію.Про якіоб'єкти йдеться?Про тих,якіне приносятьприбутку,інавітьвнайближчі10років минічогоне зможемо знимизробити.Вцей перелік, швидше за все,увійдуть,санаторіїДержуправліннясправами.Єу настакінеприбутковібазивідпочинку нетількинаЗахіднійУкраїні,наприклад, у Тернополі,вРосії -Єсентуках,Кисловодську.Тому відцихсанаторіїв, зокрема,що знаходятьсянатериторіїРФ,потрібнопозбавлятися.Адже мипрекраснорозуміємо,вякій ситуаціїопинилися.Росіяможеу насїхпростовідібрати,що за фактомбуло зроблено зкримськимиоб'єктами.Такщо поки працюєправовеполе,потрібнопідготуватиціоб'єктидо приватизації.Хочавонине особливопрацюючі,алеінвестиційнопривабливі.

Продавшиціоб'єктинаконкурснійоснові,миможемовжев 2015році залучитивбюджет200-250млнгрн.По санаторіяхвЄсентукахіКисловодськувжепрацюєекспертнагрупа,в якій єпредставникиДержуправліннясправами,Фондудержмайна,Міністерстваюстиції.Включенатакож іСлужбабезпекиУкраїни,адже тут,все-таки,задіяніміждержавнівідносини.Сподіваюся,що до кінця рокувжебудуть результати.

Правда,цене всіоб'єкти,які можна булобпродати.У Києві єрядприміщень,кудидоводиться направлятифінансуванняна опалення,електроенергіюта інше.Аленіякого прибуткумивіднихне отримуємо.Томусписокоб'єктівдляприватизації можебутинемаленький: приміром,такзванийЖЕК(ДП"Укржитлосервіс",якийобслуговуєбагатобудинківвДарницькому,Печерському,ШевченківськомутаДніпровськомурайонахКиєва),що знаходитьсяприДУС,теж плануєтьсяпередативкомунальнувласність,або зробитийогоприватним,якщознайдетьсяінвестор.

За підсумками2013 року,сумарнийфінрезультатвсіхпідприємств, що знаходятьсяу віданніДУС,склавмінус48 млнгрн.Томунакінець 2014 рокустоїть завданнявийти хочабвнульабоотримати невеликийплюс.Авжев2015-мунампотрібнонароститиприбутокДУС.

- Поговоримопро автопаркДержуправліннясправами. Кудивипарувалисяавтомобілі, які обслуговувалиЯнуковича?

- Чеснокажучи,меневразилацинічністьпідходуу формуванніавтопаркупопередньою владою.У чомуполягаєцинізм?Бюджетнікоштивикористовувалисядля обслуговуваннядорогихавтомобілів.Тобтоякісь приватніструктурипередавали"Мерседеси"GL-класу,S-класувтривалуорендуДУС.Врезультаті здержбюджетузначними сумамиоплачувалисявсі витрати-бензин,амортизація, обслуговування.Цясхемарозкрилася,коли ВікторЯнуковичвтік з країни.З'ясувалося,щоз26машин,якіобслуговувалипрезидентськийкортеж,змоглизнайти16автомобілів,а10- такі незнайшли.Післяприйшлигосподаріцихмашин,пред'явилидокументинатранспорт.По факту,це бувдоговіроренди.Господарізабралиавтомобілі.Цебуло зроблено ще доінавгураціїПорошенко.

- Скільки заразавтомобілівв автопаркуДУС? Можливо, щось плануєтепродати?

-АвтопаркДУСвеликийі старий.У червніу насчислилосяблизько352автомобілів.Зараз мипередаємочастинуавтопаркуармії інашимволонтерамвзоніАТО.Є дуже багатоавто,якіпроїхалипо300тис.км.івжеу віці,тобто1995-1997років випуску.Ці машинисвійресурспрактичновичерпали,алетамвонидуже потрібні.Тому мипередаємоїхнабалансМіноборони,військовоїрозвідки.Частинаавтомобілівбудемовиставлятинаторги.Процесрозпродажуавтопарку,швидше за все,запуститьсяне раніше початку2015 року.Тамвосновному автомобілімарки"Опель-Омега".Думаю,щоврезультаті скороченняавтопаркуДУСнабалансізалишитьсямаксимум160автомобілів.Заразз трьохрозкиданихпоКиєвуприміщеньавтобазиДУСмивесьтранспортпереводимоводне місце,скорочуємоштат.Залишимоснігоприбиральнутехніку,пожежнийавтотранспорт.

-Аяк йдуть справи завіапаркомДержуправліннясправами? Президентчастолітає?

- У насдва літаки,якіобслуговуютьпрезидента:Ан-74іAirbus-319.Нагадаю,Airbusбув замовленийза часівпрезидентстваВіктораЮщенка.Цехорошийлітак,у нього щевеликийресурс.Він використовуєтьсядляміжнароднихвізитів,аАн-74-длявнутрішніхперельотів.ЗаразПетроПорошенкопочавлітатиактивніше,алевитратинаціцілі набагатоскромніше,ніжбулиприЯнуковичі.Так,якщов 2012 роціперельотиЯнуковичаобійшлися бюджетув41 млнгрн,то цього рокунаперельотиПорошенкозакладено всьоголише6,9 млнгрн.

-Розкажітьпро сім'ю, хобі.Коли останнійразвідпочивалиі де?

-У мене сім'я,два сини,7і13років.Вонинавчаються в Києві,вліцеї№171"Лідер",денавчавсяяі моїбрати.Якосьтаку насісторичносклалося.Взагалі,заразмалочасуприсвячуюродині,аджебагато роботи.Зате колиз'являєтьсявільнийдень,зсинамиграємовфутбол.Яграювжебагато роківдлясебе,адіти займаютьсясерйозно,ходятьвспортивнушколу.У старшогодобре виходить,ау молодшого,вважають,є талант.Все ніякне можуприїхатинайогофутбольні матчіподивитися...Ащевеликий теніслюблю,їхпривчаю.Церозумнагра.

Шкода,що цього рокуми незмоглиразомпровестичаспоза Києвом.Алеякщокуди івибираємосянавідпочинок,товосновномувгори.Зазвичай мизбираємосявеликою компанією,з дітьми.Нас19-20осіб.І7-10днівна відпочинкунамагаємосяпровестиактивно.Щорокукудисьїдемо,внове місце.Якщо цезима,то,якправило,катаємосянагірськихлижах,міняємогори,міняємотраси.Авлітку дужелюблюЗахіднуУкраїну.ДужеподобаєтьсяПрикарпаття,наприклад,Яремча.Люблютамгуляти,зовсімпо-іншому себепочуваю.А останнім часомще йЗакарпаття.

- Чи є увасправило життя, яким викеруєтеся?

-Ямаксималіст.Вважаю,потрібновсеробититак,щоб буломаксимальноправильноі ефективно.Ізаце тебебудутьцінувати.Взагалі,потрібноцінувати людинуза її справамиі незабуватипротих,хтобувнатвоєму життєвомушляху.Єпритча.Колипіднімаєшсявгорупо кар'єрнихсходах,як бишвидко цене робив,ніколи неображайлюдей,якібулинаційжесходах.Тому щораночи пізноцілюдитобіщезустрінуться.

В тренді
Коронавірус в Україні: статистика за 30 травня та останні дані про карантин

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти